Bilgi Üretimi

Bölgenin yapısını ve sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal dinamikleri etkin olarak belirlemek amacı ile çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yürütülmektedir.

Gerek 2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlık süreci, gerekse bölge planı sonrası uygulama dönemi için yapılan söz konusu analiz çalışmaları üniversiteler ve diğer uzmanlaşmış kurumlar ile kurulan iş birlikleri ile yürütülmektedir.

İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi

İzmir’in yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları uyarınca gelişmesini yönlendirmek ve bu geçişi desteklemek üzere hazırlanan perspektif belgesini inceleyin.

Aliağa Limanları Arka Alanı Ulaşım ve Lojistik Etüdü ile Müdahale Perspektifi

Aliağa limanlarının ulaşım sorunlarını derinlemesine analiz eden, liman arka sahası bölgede ulaşım ve lojistik unsurlar bakımından atılması gereken adımları ortaya koyan raporu inceleyin.

İzmir Limanları Mevcut Durum ve Gelişim Analizleri

5000 yıllık bir liman kenti olan İzmir’in tarihsel arka planından beslenen, günümüzde deniz taşımacılığı ile şekillenen tedarik zinciri ilişkilerini, coğrafya, lojistik ve teknoloji boyutlarına ilişkin kalkınma fırsatlarını, bu bağlamda İzmir’in karşılaştırmalı üstünlük alanlarını ve gelişim fırsatlarını analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir Yenişehir Gıda Çarşısı ve Yakın Çevresinin Döngüsel Kent İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Ar-Ge Projesi

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2022 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “İzmir Yenişehir Gıda Çarşısı ve Yakın Çevresinin Döngüsel Kent İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Ar-Ge Projesi” çerçevesinde hazırlanmıştır.

YEŞİL BÜYÜME

yesil-donusum-2

2022

İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi

İzmir’in yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları uyarınca gelişmesini yönlendirmek ve bu geçişi desteklemek üzere hazırlanan; yeşil ve mavi büyümeye geçiş ile birlikte mevcut risklerin büyüklüğünü ve nasıl azaltılabileceğini, çeşitli müdahale senaryoları ile oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı azaltılabileceğini, çeşitli müdahale senaryoları ile oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydaları …

ARKA PLAN DÖKÜMANLARI

YEŞİL BÜYÜME RAPORLARININ TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2023

İzmir Kooperatif Analizi

Bu çalışma, İzmir’deki kooperatiflerin mevcut durumlarını, mekânsal dağılımlarını, ekonomik dayanıklılıklarını, ağ ilişkilerini ve yerel kalkınmadaki rollerini ele almaktadır.

2023

İzmir Rüzgâr Sanayii Lojistik İhtiyaç Analizi

Bu çalışma, rüzgâr sanayiinin lojistik ihtiyaçlarını incelemek ve sektörün gelişmesi için öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

2023

İzmir Rüzgâr Türbini Kanadı Geri Dönüşümü Yol Haritası

Bu çalışma, İzmir’de rüzgâr türbini kanatlarının geri dönüşümüne yönelik bir ekosistem oluşturulması için yol haritası ortaya koymaktadır.

2022

İzmir Sanayisinin Yeşil Mutabakata Hazırlık Seviyesinin Tespiti ve Alınacak Önlemler Araştırması Tekstil Sektörü Sonuç Raporu

Bu rapor, İzmir’de tekstil sektöründe yer alan firmaların yeşil dönüşüm sürecine ne derece hazır ve istekli olduklarını tespit ve analiz etmek ve firmalara bir kılavuz sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

2022

İzmir İlindeki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli, Kullanım Alanları, Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Araştırması

Raporda İlimizdeki jeotermal sahaların jeolojik, tektonik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özelliklerinin detaylı olarak incelenmekte, bölgedeki jeotermal kaynakların kullanım alanları ve potansiyelleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

2021

İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bina Uygulamaları

Bu rapor ile ülkemizde inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilebilecek uygulamaların ortaya konması amaçlanmıştır.

2021

Rüzgar Enerjisi Sektörü ve İzmir Denizüstü Rüzgar Enerjisi Yol Haritası

Rüzgarın başkenti İzmir’de rüzgar ekosisteminin mevcut durumunu güncel verilerden istifade ederek inceleyen raporda, önümüzdeki dönem için denizüstü rüzgar enerjisinin Türkiye için büyük bir potansiyele sahip olduğunun altı çizilmektedir.

2020

İzmir’de Kaynak Kullanımı ve Atık Üretiminde Öne Çıkan Sektörler Analizi

Çalışma, İzmir sanayisinde yoğun kaynak kullanımı ve kirletici özellikleriyle öne çıkan sektörlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2020

İzmir’de Biyogaz ve Organik Gübre Üretimi Potansiyeli

Bu rapor, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, kırsal alanlarda yeni istihdam olanaklarının oluşturulması ve temiz enerjide yerli ekipman üretim fırsatlarının değerlendirilmesi gibi konularda katkı sağlamayı hedeflemektedir.

MAVİ BÜYÜME

00-gelisimanalizi

2022

İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi

5000 yıllık bir liman kenti olan İzmir’in tarihsel arka planından beslenen, günümüzde deniz taşımacılığı ile şekillenen tedarik zinciri ilişkilerini, coğrafya, lojistik ve teknoloji boyutlarına ilişkin kalkınma fırsatlarını, bu bağlamda İzmir’in karşılaştırmalı üstünlük alanlarını ve gelişim fırsatlarını analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.

MAVİ BÜYÜME RAPORLARININ TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2023

İzmir Yenişehir Gıda Çarşısı ve Yakın Çevresinin Döngüsel Kent İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Ar-Ge Projesi

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2022 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “İzmir Yenişehir Gıda Çarşısı ve Yakın Çevresinin Döngüsel Kent İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi Ar-Ge Projesi” çerçevesinde hazırlanmıştır.

2023

Karşıyaka’da 10 Mahallede Kentsel Araştırmaların, Çözümlemelerin, Sentezve Strateji Bölgelemelerinin Hazırlanması

Karşıyaka ilçesinin büyük bir bölümünü içeren 2. Etap Planlama Bölgesi’nin kendine özgü ve kendi içerisinde çeşitlenen kentsel özelliklerini inceleyen analiz çalışması, bölgeye ilişkin mekânsal gelişme kararlarını yönlendirmeyi, bölgede yürütülecek planlama çalışmalarına bilimsel, yenilikçi ve katılımcı bir metodoloji ile veri sunmayı amaçlamaktadır.

2023

İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu Yayında

İzmir turizminin gelişimi için farklı kurumlarca, farklı bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetleri ortak bir potada eriterek, İzmir turizminin genel manzarası ve ufkunu belirgin hale getirmeyi, bu konuda kapsayıcı bir bütün oluşturmayı hedeflemektedir.

2023

Midyelerin Biyolojik Arıtma Özelliklerinin İzmir Körfezi’nde Uygulanabilirliği Projesi Raporu

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2022 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, “Midyelerin Biyolojik Arıtma Özelliklerinin İzmir Körfezi’nde Uygulanabilirliği” Projesi çerçevesinde hazırlandı.

2023

Aliağa Limanları Arka Alanı Ulaşım ve Lojistik Etüdü ile Müdahale Perspektifi

Bu rapor Aliağa limanlarının, liman arka bölgesinde ulaşım ve lojistik unsurlar bakımından atılması gereken adımları tanımlamak olup; mekânsal müdahale içeren stratejik eylemler ve yönetimsel modeller olmak üzere iki ana başlıkta toplam 4 stratejik amaç, 17 stratejik eylem belirlenmiştir.

2022

İzmir’in Kadim Üretim Havzaları

İzmir’in kent çeperinde bulunan kadim üretim havzalarının belirlenmesi, bu alanlarda bitki örtüsü ve yaban hayatı varlığının, karakteristik işleme tekniklerinin, ürün deseninin ve alanların sahip olduğu sosyolojik ve kültürel özelliklerin tespiti amacıyla yayınlanmıştır.

2022

Kuramsal Arka Plan

İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi çalışmasının bir alt analizi olarak İzmir’de deniz taşımacılığı gelişim serüvenini ve deniz taşımacılığında güncel küresel eğilimleri ele almaktadır.

2022

İzmir Aliağa Gemi Geri Dönüşümü Sektör Analizi

İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren ve ülkemiz demir-çelik sektörüne hammadde sağlayan gemi geri dönüşümü endüstrisini inceleyen, iyileştirilmesi gereken alanlara ilişkin öneriler ortaya koyan sektörel analiz çalışmasıdır.

2022

Aliağa Limanları Arka Alanı Ulaşım ve Lojistik Etüdü ile Müdahale Perspektifi Mevcut Durum Analizi

Ülkemizin önde gelen liman bölgelerinden biri olan Aliağa limanlarının sağlıklı hizmet üretmesini destekleyecek biçimde liman arka bölgesini derinlemesine analiz etmeyi; ulaşım ve lojistik unsurlar bakımından burada atılması gereken adımları tanımlamak amacıyla yayınlanmıştır.

2021

İzmir Limanları Mevcut Durum ve Gelişim Analizleri

Çalışma kapsamında bölge limanlarının mevcut durum analizi, bölgenin liman merkezli lojistik analizi ve bölgenin stratejik yük analizi gibi analizler gerçekleştirilmiş, İzmir’de deniz taşımacılığı ve limanların geliştirilmesine yönelik öneriler oluşturulmuştur.

2021

Türkiye ve İzmir Dış Ticaretinin Gelişim Analizleri

İzmir limanları için yapılan bu çalışma, bölgenin deniz taşımacılığında sürdürülebilir ekonomik kalkınma hamlesini geliştirecek, mavi büyüme stratejilerini destekleyecek, liman operasyonlarının, yönetiminin, lojistik kümelenmelerin ve yeşil liman konseptinin bütüncül bir stratejide çok disiplinli olarak çalışılması gerektiğini göstermiştir.

2021

Deniz Taşımacılığında Konteyner Hareketleri ve Rota Aramalarına İlişkin Büyük Veri Analizi

Büyük veri kapsamında geniş bir alana dair temel durum ve eğilimlerin belirlenmesine yönelik analizler içeren raporun ortaya koyduğu bilgi ve bulgularla denizcilik sektörü paydaşlarına faydalı olması amaçlanmıştır.

2019

TCDD İzmir Alsancak Limanının Geçmişten Günümüze Bölge Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

TCDD İzmir Limanı’na, farklı dönemlerde yapılmış olan fizibilite çalışmaları ışığında tespit edilen yatırımların yapılamamış olmasının İzmir ekonomisi açısından yol açtığı iktisadi kaybın veriye dayalı olarak hesaplanması amacıyla hazırlanmıştır.

YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

00-dijital-donusum

2022

İzmir Dijital Dönüşüm Merkezi Yol Haritası

İzmir’de sanayi sektörü firmalarının dijital olgunluk seviyelerinin belirlenmesini ve dijital dönüşüm alanında yapılan derinlemesine analizlerle kurulacak dijital dönüşüm merkezine yönelik tespit ve önerileri ortaya koymayı amaçlayarak hazırlanmıştır.

YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK BELGELERİNİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2022

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu

2018 yılında yayınlanan İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi çalışması ile oluşturulan “İzmir Yenilik İzleme Sistemi”nin bir çıktısı olan “İzmir Yenilik Ekosistemi 2022 Yılı İzleme Raporu”, 2021 yılı içinde elde edilen veriler ve yaşanan değişimler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

2020

İzmir’in Sosyo-Ekonomik Göstergeleri (2004-2019)

Bu rapor, İzmir’in değişimini veri odağında izlemek amacıyla 2020 yılında elde edilen veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

2020

Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış

Bu rapor yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

2020

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi çalışması ile oluşturulan “İzmir Yenilik İzleme Sistemi’nin” bir çıktısı olarak 2020 yılı içinde elde edilen veriler ve 2016-2019 döneminde yaşanan değişimler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

2019

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu

2019 yılı içinde elde edilen veriler ve 2016-2018 döneminde yaşanan eğilimler dikkate alınarak İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinin mevcut durumunun tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

2018

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinin yıllık olarak incelendiği raporda bölgesel yenilik kapasitesinin 2018 yılı mevcut durumu tespit edilmiştir.

2016

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinde 2011-2015 yılları arasında aldığı yol, ekosistemin gelişimi ve İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nde belirlenen amaçlara hangi düzeyde ulaşıldığı analiz edilmiştir.

SOSYO-EKONOMİK ARAŞTIRMALAR

00-girdicikti-analizi

2021

İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi

Bu rapor birbirleriyle bağlantılı iki ayrı çalışmayı kapsamaktadır. Bunlardan ilki, 2008 İzmir Girdi-Çıktı Tablosu’nun (GÇT) güncellenmesi; ikincisi ise İzmir için çevresel girdi-çıktı modelinin oluşturulması ve bu model yardımıyla karbon ayak izi analizinin yapılmasıdır.

SOSYO-EKONOMİK ARAŞTIRMALARIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021

İzmir İli Kırsal ve Kentsel Alanlarının Tespitine Yönelik Analiz Çalışması

Çalışma, dünyada kır-kent tanımlama çalışmalarında geliştirilen yeni yöntemleri inceleyerek, bu yöntemleri ülkemizin özellikleri, koşulları ve kısıtları çerçevesinde uyarlayarak, Türkiye için yeni bir kır-kent tanımlama yöntemi önerir.

2018

Kritik Tarımsal Ürünlerde İklim Değişikliği Dayanıklılık Finansmanı Raporu

Bu çalışma, iklim değişikliğinin bölgemizin tarımsal üretimi üzerindeki etkisinin anlaşılmasına ve uygun dayanıklılık stratejileri geliştirilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

FİZİBİLİTE RAPORLARI

00-inverter

2020

İzmir İli İnvertör Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

İzmir ilinde bir invertör üretim tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak amaçlanmıştır.

FİZİBİLİTE RAPORLARININ TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021

İzmir İli Yüksek Ekonomik Değerlere Sahip Endüstriyel Süt Ürünleri Sektörü Ön Fizibilite Raporu

Bu rapor, endüstriyel süt ürünleri üretilmesi amacıyla İzmir ilinde bir tesis kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

2021

İzmir İli Elektrikli Tekne ve Yat Üretimine Yönelik Tersane Yatırımı Ön Fizibilite Raporu

Bu rapor, İzmir’de elektrikli tekne ve yat üretimine yönelik tersane kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

2021

İzmir İli Rulman Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

Bu rapor, İzmir ilinde rulman üretim tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

2021

İzmir İli Rüzgar Türbini Havacılık İkaz Lambası Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

Bu raporda, İzmir ilinde Rüzgar Türbini Havacılık İkaz Lambası Üretim Tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak amaçlanmıştır.

2014

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi

Bu çalışma, yarımadadaki yerel halkın katkıları ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini tespit etmek ve bu değerleri sürdürülebilir biçimde geliştirmeye yönelik proje fikirleri ortaya koymak amaçlanmıştır.

2013

İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi

Bu çalışma, ülkemizde yerel kaynaklar ve yerel katılım ile yapılan ilk bölgesel girişimcilik stratejisidir. Strateji belgesi, İzmir’deki girişimcilik ekosisteminin yol haritası olma özelliği taşımaktadır.

2013

İzmir Kümelenme Stratejisi

Bu çalışma, bölge rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi için yürütülen kümelenme faaliyetleri mevcut ve potansiyel kümelerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

2013

İzmir Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi

2013 yılında hazırlanan İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi, İzmir’in Yenilenebilir Enerji alanındaki potansiyelini ortaya koymaktadır.

2013

İzmir Su Ürünleri Stratejisi

Ege Denizi kıyısında 584 km’lik sahil şeridiyle ve sahip olduğu iç su kaynaklarıyla önemli bir su ürünleri potansiyeline sahip olan İzmir’de sektörün gelişim stratejisi, “İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisinin Oluşturulması” çalışması ile belirlenmiştir.

2013

İzmir Turizm Mevcut Durum Raporu

İzmir’de turizm sektörünün mevcut durum analizi ve diğer ulusal ve uluslararası örneklerle kıyaslanmasını içermektedir.

2013

Temiz Üretim (Eko-Verimlilik Stratejisi)

Eko-verimlilik uygulamaları aracılığıyla üretim verimliliğini sağlamak için bölgede konuya ilişkin mevcut durum ve atılması gereken adımları içermektedir.

2013

Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi

Bu çalışma, İzmir’in bilgi toplumuna ve akıllı kente dönüşümünün teşvik edilmesi noktasında ajansımızın ve diğer paydaşların ilgili faaliyetlerine temel teşkil etmektedir.

2012

İzmir Sivil Toplum Araştırması

Bu araştırma, İzmir sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumunu tespit eden ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası içermektedir.

2012

İzmir Kültür Ekonomisi ve Kültür Altyapısı Envanteri ve İzmir Kültür Ekonomisi Gelişme Stratejisi

İzmir’de kültür alanının geliştirilmesi için kapsamlı bir veri araştırma, derleme, değerlendirme, analiz ve strateji oluşturma çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.

2012

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik potansiyelini belirleyen ve bu potansiyeli geliştirmeye yönelik eylem planını içeren strateji belgesi tüm bölge paydaşları için yol göstericidir.

2010

İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı

İzmir’in tanıtımına katkı sağlamak amacı ile yürütülen bir algı araştırmasını, mevcut durum tespitini ve kentsel pazarlamaya yönelik stratejileri içermektedir.

2014 – 2023 BÖLGE PLANI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

00-bolgeplani

2014 – 2023

TR31 İzmir Bölge Planı

İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki kalkınma stratejisini bütüncül olarak ortaya koyan temel strateji vizyonunu inceleyin.

PODCASTLER

İZMİR KALKINMA AJANSI PODCAST SERİSİ

İzmir’in ülkemizin rüzgar başkentine dönüşme hikayesinden, körfezdeki su altı kültür mirasına, İzmir sanayisinin yeşil dönüşüm potansiyelinden denizin bize vadettiği mavi büyüme fırsatlarına kadar birbirinden farklı ama İzmir paydasında birleşen birçok konuyu İzmir Kalkınma Ajansı podcast serisinde bulabilirsiniz.

İZMİR KALKINMA AJANSI PODCAST SERİSİNİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ticaret Limanı İzmir’in Doğuşu 1688-1740

Mavi Büyüme Kavramına ve İzmir’de Limanlara Bir Bakış

İzmir Kalkınma Ajansı Kültür Yayınları Çalışmaları Yıllık Değerlendirmesi

İzmir Kaynak Verimliliği Programı Nedir?

Bestekâr Hoca Râkım Elkutlu Hayatı ve Musikisi

İzmir’in Kalkınma Mutfağı

İzmir Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Sektör Analizi Çalışmaları

Kalkınma Ajansları Nedir? Ne İş Yapar?

İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi Çalışması Sonuçları