Mavi Büyüme

İzmir’in “mavi” kaynaklarını korumayı önceliklendirerek ekonomik ve sosyal değerlerini geliştiriyoruz.

Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde “sudaki yaşam”ı destekleyerek, denizlerimizi, mavi kaynaklarımızı, şimdi ve gelecek nesiller için korunmaya, ekonomik ve sosyal gelişmeyi güçlendirecek biçimde denizlerden yararlanmaya odaklanıyoruz.

Bölgemizde mavi büyümenin merkezine deniz taşımacılığı ve liman hizmetlerini alırken, bu sektörlerin kent ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı, Akdeniz yük ve yolcu trafiği içerisinde İzmir limanlarının konumunu ve gücünü de pekiştirmeyi hedefliyoruz. İzmir’de mavi ekonomi örüntüsünü oluşturan balıkçılık ve deniz yaşamı, gemi-geri dönüşümü, mavi enerji ve kıyı turizmi sektörleri ile çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları kendi lehine önemli ölçüde azaltan, kıyılarının potansiyelini değerlendirmek üzere sürdürülebilir seçenekler sunan, etkilenen tüm sosyal grup ve sektörlerin katılımını sağlamayı hedefleyen ve bu sayede pozitif dışsallıkları artırmayı amaçlayan yeni nesil bir kalkınma hikayesi yaratmak için çalışıyoruz.

Strateji ve Analizler

Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış

Bu rapor yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi

5000 yıllık bir liman kenti olan İzmir’in tarihsel arka planından beslenen, günümüzde deniz taşımacılığı ile şekillenen tedarik zinciri ilişkilerini, coğrafya, lojistik ve teknoloji boyutlarına ilişkin kalkınma fırsatlarını, bu bağlamda İzmir’in karşılaştırmalı üstünlük alanlarını ve gelişim fırsatlarını analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.

İZMİR LİMANLARI GELİŞİM PERSPEKTİFİ

İZMİR LİMANLARI VERİLERİ

Devamı için

İzmir Yaratıcı Endüstriler Ekosistem Haritası’nı incelemek ister misiniz?

İzmir Yaratıcı Endüstriler Ekosistem Haritası ekosistem yaklaşımı ışığında ve anketimize yanıt veren kurum ve kuruluşların fonksiyonları göz önüne alınarak oluşturuldu.

İzmir Yaratıcı Endüstriler Ekosistemi mikro, mezzo ve makro olmak üzere 3 ayrı düzeyde yer alan 58 bileşenden oluşuyor.

Farklı düzeylerdeki aktör ve fonksiyonları aratabilir, mikro düzeyde “yaratıcı çekirdek”i oluşturan kollektifler, etkinlikler ve yaratıcı merkezlere ulaşabilirsiniz.

Ekosistemin en canlı ve güçlü boyutu olan mikro düzey, izleyen dönemde geliştirilecek politikalarla güçlendirilecek.

DÜNYA BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER TEŞKİLATI (UCLG)

KÜLTÜR ZİRVESİ – 2021

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.