PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

2018 Yılı Fizibilite Destek Programı

Referans No

TR31/18/FZD

Program İlan Tarihi

21 Mayıs 2018

Program Kapanış Tarihi

24 Aralık 2018

Programın Amacı

İzmir’in kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak

Öncelikler

Öncelik 1: Teknoloji üretme, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 2: İzmir’in etkin tanıtımının sağlanması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla turizme yönelik altyapı ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi
Öncelik 3: Eko-verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, temiz teknolojilere geçiş vb. uygulamalarla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 4: Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacı ile tarım ve turizm sektörlerinde iklim odaklı akıllı uygulamalar, sürdürülebilir üretim ve hizmet sunum teknikleri, enerji verimliliği, eko-etiket vb. uygulamalar ile iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 5: Özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla sosyal içermenin geliştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren yapıların kurumsal kapasitenin artırılması

Öncelikler Bütçesi

Öncelik 1: 400 Bin TL

Öncelik 2: 400 Bin TL

Öncelik 3: 400 Bin TL

Öncelik 4: 400 Bin TL

Öncelik 5: 400 Bin TL

Proje Başına Destek Miktarı

20.000 TL – 200.000 TL

Proje Başına Azami Destek Yüzdesi

%100 (Eş finansman zorunlu olmamakla beraber eş finansman öngören projeler, değerlendirmede ilgili bölümde eş finansman oranına göre puanlanacaktır.)

Proje Süresi

12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
  • Üniversite Rektörlükleri
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
  • Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları)
  • Organize sanayi bölgeleri
  • Küçük sanayi siteleri
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri
  • Birlikler ve kooperatifler (Mevzuat gereği kooperatifler, destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alması koşuluyla uygun başvuru sahibi olabilir.)