Yeşil

Büyüme

Temiz enerji ve temiz teknolojilerin yaygınlaştığı sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiği günümüzde İzmir için sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. Bu nedenle İzmir Kalkınma Ajansı olarak iklim değişikliğinin bölgedeki su kaynakları, doğal zenginlikler ve tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirerek yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına ve üretimde kaynak verimliliğini artıracak uygulamaların geliştirilmesine destek veriyoruz.

Çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen yeşil büyüme yaklaşımıyla üreticilere ve sanayicilere bölge kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanılabilmesi için gereken destek ve bilgi birikimini aktarmayı amaçlıyoruz. Bölgemizde yeşil dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, İzmir’in tarım ve sanayi üretimi ile temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki yüksek potansiyelinin destekleyerek yatırım ortamının ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Strateji ve Analizler

İzmir İlindeki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli, Kullanım Alanları, Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Araştırması

Ajansımız ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan İzmir İlindeki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli, Kullanım Alanları, Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Araştırması çalışmamızda ilimizdeki jeotermal sahaların jeolojik, tektonik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özellikleri, bölgedeki jeotermal kaynakların kullanım alanları ve potansiyelleri hakkında bilgilere yer verildi.

İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bina Uygulamaları

Bu rapor ile ülkemizde inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilebilecek uygulamaların ortaya konması amaçlandı. Bu kapsamda, yeşil bina dönüşümü sırasında kullanılan sertifika sistemlerine ve örneklerine yer verildi, yapıların daha sürdürülebilir bir yaklaşımla hizmet etmesini sağlayacak uygulama önerileri sunuldu.

İzmir’de Kaynak Kullanımı ve Atık Üretiminde Öne Çıkan Sektörler Analizi

Çalışma, İzmir sanayisinde yoğun kaynak kullanımı ve kirletici özellikleriyle öne çıkan sektörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Kaynak kullanımı ve atık üretimi olmak üzere iki temel başlıkta ele alınan çalışmaya İzmir’de faaliyet gösteren sektörler ve sanayi kuruluşları dahil edildi, organize sanayi bölgeleri kendi içinde ayrıca değerlendirildi.

İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi

İzmir’in yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları uyarınca gelişmesini yönlendirmek ve bu geçişi desteklemek üzere hazırlanan; yeşil ve mavi büyümeye geçiş ile birlikte mevcut risklerin büyüklüğünü ve nasıl azaltılabileceğini, çeşitli müdahale senaryoları ile oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı, sürdürülebilir teknolojiler ve endüstriler etrafında fırsatların ne şekilde yaratılacağını ve bu fırsatların sunduğu kazanımları ortaya koymayı amaçlayan; özgün bir metodolojiye sahip; Ajansımız uzmanları tarafından yoğun bir emek sonucu ortaya konulan İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi’ne inceleyin linkinden ulaşabilirsiniz.

İzmir için Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar

Perspektifi

İzmir’in yeşil ve mavi büyüme eksenlerinde dönüşümüne yönelik kapsamlı bir analiz ve yol haritası oluşturmak üzere İzmir İçin Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi çalışmasına başlanmıştır. Çalışma, bölgenin bu konulardaki potansiyelini ortaya koyarken, yatırımların ve yenilik, girişimcilik gibi araçların bu süreçlerde nasıl kullanılacağı, sosyal politikaların bu süreçte nasıl evrilmesi gerektiğini tanımlayacaktır.

Perspektif dokümanı hazırlık çalışmasında, makro düzeyden alt sektörlere doğru giden bir yaklaşım benimsenmiştir. İzmir ekonomisinin mevcut sorun alanları, üretim yapısı, doğal kaynak rezervi ve kurumsal kapasiteler ele alınarak dönüşümün en fazla etkisinin görüleceği alanlar atık, su ve enerji olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ortaya çıkacak belgenin, İzmir’in yeşil ve mavi büyüme eksenindeki dönüşümü konusunda karar vericilere kaynaklık etmesi beklenmektedir.

SAĞLANAN DESTEKLER

55

TEMİZ ENERJİ ODAKLI PROJE

87M TL

MALİ DESTEK

İZMİR KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROGRAMI (İKVP)

Ajansımızın geçmiş dönemde kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm alanlarında bölgedeki paydaşlarla birlikte yürüttüğü çalışmaları, 2021-2024 dönemini kapsayacak 4 yıllık operasyonel bir program çerçevesinde ele alarak, bu alanlarda bölgenin mevcut kapasitesinin geliştirilmesini ve Program kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliğinde bir Kaynak Verimliliği Merkezi’nin hayata geçirilmesini planlıyoruz.

Kaynak Verimliliği Merkezi ile bölgede başta sanayi ve tarım olmak üzere tüm sektörlerde sürdürülebilir üretim, endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına teknik destek ve danışmanlık sağlamayı hedefliyoruz. Bölgede olmayan laboratuvar altyapısı ve ekipmanı ortak kullanım amacıyla bulunduracak Merkez, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç ve sorunların tespitinde ve çözümünde ilgilileri bilgi ve finansman kaynağıyla buluşturacak şekilde tasarlanacak.

İzmir Kaynak Verimliliği Programı iki bileşenli olarak kurgulandı:

  • Endüstriyel Simbiyoz Bileşeni kapsamında İzmir’de atık, yan ürün, enerji, teknoloji olmak üzere her tür kaynağın ortak kullanımına yönelik olarak işletmeleri bir araya getirecek, işletmeler arasında işbirlikleri oluşturacak İzmir’e özgü bir endüstriyel simbiyoz modelinin hayata geçirilmesi hedeflendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürüteceğimiz program bu alanda oluşturulmuş ilk bölgesel işbirliği programı olacak.

 

  • Dijital Dönüşüm Bileşeni kapsamında, Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi işbirliği içerisinde, bölgedeki firmaların dijitalleşme düzeylerinin analizi ve geliştirilmesi, bu konuda bölgesel kapasitenin artırılmasına yönelik pilot faaliyetler gerçekleştirilmesi hedeflendi.

Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Üretim

Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ajans çalışmalarında 2021 yılı teması olarak belirlenen kaynak verimliliği konusunda, ilgili kurumlarla işbirliği halinde;

  • Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim araçlarının kaliteli büyüme, rekabetçilik ve doğal kaynakların korunmasındaki öneminin vurgulanması, bilinirliğinin artırılmasını,
  • Endüstriyel simbiyoz, eko-verimlilik, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasını,
  • Sektörel potansiyel, sorun ve çözümlerin tespitini,
  • Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanında ihtiyaç duyulan araştırma ve fizibilitelerin hazırlanmasını,
  • İlgili paydaşların bir araya getirilerek tecrübe paylaşımı ve işbirliği ortamının yaratılmasını amaçlıyoruz.
Devamı için

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar;

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Güdümlü Projesi

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) Güdümlü Projesiyle, İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere bölgedeki üniversiteler, oda ve borsaların ortaklığında, tarımı teknoloji ile buluşturmak hedeflendi.

Proje kapsamında, İzmir’in sahip olduğu tarımsal üretim ve yenilik kapasitesini birleştirecek biçimde, bölgenin tarımsal teknolojilerin Ar-Ge üssü olması, tarım sektörünün teknolojik gelişmelere entegrasyonunun sağlanarak sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için bir Merkez kurulması planlandı. Merkez’in sahadaki sorunları tespit eden ve gerekli teknolojik çözümleri üreten, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren, tarımsal girişimciliği ve uygulama yetkinliklerini geliştiren, deneysel üretim alanlarını barındıran ve hızlandırıcı hizmetleri veren bir üs olması hedeflendi.

İzmir’deki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli ve Kullanım Alanları Projesi:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen proje sonucunda, İzmir’deki jeotermal kaynakların özellikleri, jeotermal kaynakların kullanılabileceği sektörler ve yatırım imkânlarına yönelik somut veriler elde etmek amaçlandı.

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Üretim Kapasitesinin Artırılması:

İzmir’in yenilenebilir enerji ekipmanları üretim altyapısının geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların artırılması hedeflendi. Bu kapsamda bölgemizin endüstriyel imkânları ile üretilebilecek katma değerli ekipmanları belirleyerek ön fizibilite çalışmaları gerçekleştiriyor ve potansiyel yatırımcıların bilgisine sunuyoruz.

İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı

Ajansımızın yeşil büyüme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği öncü çalışmalardan biri olan Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı İzmir’deki sanayi kuruluşlarının üretimlerini daha az kaynak kullanarak çevreye daha duyarlı hale getirmelerini teşvik etmek amacıyla yürütüldü. Program kapsamında 4 pilot uygulama gerçekleştirildi ve sonrasında çıktıları yaygınlaştırma çalışmalarına geçildi.

Program Ajansımız ve TTGV ile hazırlanan “İzmir Eko-verimlilik Stratejisi”nin çıktıları ile oluşturuldu. Program sürecinde pilot firmalara eğitimler verildi, temiz üretim etütleri hazırlandı ve uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda örnek teşkil edecek verimli hammadde kullanımı ve kirliliğin azaltılmasına yönelik kazanımlar elde edildi.

TUZ SALINIMINI AZALTMA

125,8 ton/yıl

CO2 SALINIMINI AZALTMA

7.285 ton/yıl

ATIK SU MİKTARINI AZALTMA

27.049 m3/yıl

KATI ATIK MİKTARINDA AZALTMA

321 ton/yıl

KİMYASAL TASARRUFU

57.6 ton/yıl

SU TASARRUFU

71.049 M3/yıl

ENERJİ TASARRUFU

837,8 TEP*/yıl

HAMMADDE TASARRUFU

100 ton

C1VY7dgWIAAVWt6

BEST For Energy

BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi – Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanmaktadır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü arttırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır. BEST For Energy Projesi ile Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilerek programın amacına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Proje broşürünü incelemek için tıklayın.

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.