Yeşil Büyüme

Temiz enerji ve temiz teknolojilerin yaygınlaştığı sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiği günümüzde İzmir için sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. Bu nedenle İzmir Kalkınma Ajansı olarak iklim değişikliğinin bölgedeki su kaynakları, doğal zenginlikler ve tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirerek yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına ve üretimde kaynak verimliliğini artıracak uygulamaların geliştirilmesine destek veriyoruz.

Çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen yeşil büyüme yaklaşımıyla üreticilere ve sanayicilere bölge kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanılabilmesi için gereken destek ve bilgi birikimini aktarmayı amaçlıyoruz. Bölgemizde yeşil dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, İzmir’in tarım ve sanayi üretimi ile temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki yüksek potansiyelinin destekleyerek yatırım ortamının ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Bilgi Üretimi

İzmir Kooperatif Analizi

Bu çalışma, İzmir’deki kooperatiflerin mevcut durumlarını, mekânsal dağılımlarını, ekonomik dayanıklılıklarını, ağ ilişkilerini ve yerel kalkınmadaki rollerini ele almaktadır. Çalışma, elde ettiği sonuçlar bakımından ilgili kurumların gelecekte olası bir kooperatifçilik stratejisi ve eylem planı geliştirme süreçlerinde yol gösterici bir belge olma niteliğine sahiptir.

İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi

İzmir’in yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları uyarınca gelişmesini yönlendirmek ve bu geçişi desteklemek üzere hazırlanan; yeşil ve mavi büyümeye geçiş ile birlikte mevcut risklerin büyüklüğünü ve nasıl azaltılabileceğini, çeşitli müdahale senaryoları ile oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı, sürdürülebilir teknolojiler ve endüstriler etrafında fırsatların ne şekilde yaratılacağını ve bu fırsatların sunduğu kazanımları ortaya koymaktadır.

İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar

Perspektifi

Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi, İzmir’in yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları uyarınca gelişmesini yönlendirmek ve bu geçişi desteklemek üzere hazırlanmıştır. Perspektif belgesi, yeşil ve mavi büyümeye geçiş ile birlikte mevcut risklerin büyüklüğünü ve nasıl azaltılabileceğini, çeşitli müdahale senaryoları ile oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı, sürdürülebilir teknolojiler ve endüstriler etrafında fırsatların ne şekilde yaratılacağını ve bu fırsatların sunduğu kazanımları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 

Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi, özgün bir metodolojiye sahip, klasik bir strateji belgesinin ötesinde, dönüşüm sürecine ilişkin olarak karar vericilere ve aktörlere bir ufuk öneren, rehber niteliğinde bir çalışmadır.

 

Çalışma; makro boyut, sektörel boyut ve müdahale/eylem boyutu olmak üzere üç katmanlı bir mimariye sahiptir. On yıl erimli kurgulanan çalışmanın kapsamı;

 • “Atık, su ve enerji” olmak üzere üç alanda öncelikli sektörlerin ve mekânsal odakların tespiti,
 • Belirlenen odaklarda yeşil ve mavi dönüşümün sağlanması için dönüşüm müdahalelerinin tespiti,
 • Dönüşüm müdahalelerinin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak faydanın ve maliyetin ortaya konmasıdır.

SAĞLANAN DESTEKLER

55

TEMİZ ENERJİ ODAKLI PROJE

87M TL

MALİ DESTEK

İZMİR ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen İzmir Endüstriyel Projesi’nin temel hedefi, İzmir bölgesi için uygulanabilecek bir endüstriyel simbiyoz modelinin ortaya konması ve sonrasında ulusal düzeye yaygınlaştırılmasıdır.

2021-2024 dönemini kapsayacak bir operasyonel program olarak kurgulanan proje; yenilikçi, çevre dostu, sürdürülebilir endüstriyel simbiyoz bağlantılarını kullanarak, endüstriyel atık miktarını azaltarak; insan ve çevre sağlığını iyileştirmeyi, endüstri sektöründeki tedarik zinciri ilişkilerini çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin Hedefleri

 • İzmir’de işletmeleri endüstriyel simbiyoz ilişkileri oluşturmak için bir araya getirecek dijital temelli bir yönetişim platformu oluşturmak
 • İşletmeler arasında endüstriyel simbiyoz konusunda teknik ve yönetsel kapasite oluşturmak
 • Örnek endüstriyel simbiyoz iş birliklerini oluşturmak ve uygulamak
 • İşletmelere endüstriyel simbiyoz, kaynak verimliliği ve dijital dönüşüm alanlarında hizmet verecek bir merkezi hayata geçirmek
 • Ulusal bir endüstriyel simbiyoz modeli örneği oluşturmak

 

Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK DOKTORA TEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından yürütülmekte olan İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile kurumsal iş birliği anlaşması yapılmıştır. Proje kapsamında Endüstriyel Simbiyoz alanında yazılacak olan doktora tezlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıdaki doktora tezleri desteklenmiştir.

 • İklim Dostu Bir Üretim Yöntemi Olarak Biyoplastik (Pla) Eldesinde Peyniraltı Suyunun Değerlendirilmesi: Söz konusu çalışma ile peyniraltı suyundan PLA üretimine ilişkin mevcut yöntemlere kıyasla daha ekonomik, çevreci ve verimi yüksek yenilikçi bir yöntemin literatüre kazandırılması ve İzmir’de süt endüstrisi ile Biyoplastik endüstrisi arasında verimli ve etkin bir endüstriyel simbiyoz modelinin de ortaya konması hedeflenmektedir.
 • Kanatlı İşleme Endüstrisinde Endüstriyel Simbiyoz: İzmir’de Bir Tavuk İşleme Tesisinin Yan Ürünlerinden Değerli Bileşenlerin Eldesiyle Oluşturulan Hidrojelin Fonksiyonel Bir Meyveli İçecek Üretiminde Kullanılmasının Araştırılması: Bu tez çalışmasından elde edilecek çıktılar ışığında; katma değeri yüksek ürün ede edilmesi ve kanatlı endüstrisi ve meyve suyu endüstrileri arasında simbiyotik ilişkinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 • Simbiyotik Yaklaşımla Zeytin Prinasından Alfa-Glikozidaz ve Alfa-Amilaz Enzim İnhibitörleri İçeren Aerojel Üretimi ve Gıdalarda Glisemik İndeksi Düşürme Etkisinin Araştırılması: Bu tez çalışmasında zeytincilik sektörü atığı olan zeytin prinası kaynaklı aerojel üretimi, bu üretimin unlu mamuller/ekstrüde atıştırmalık ürünlerde glisemik indeksi düşürmek amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Üretim

Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

İzmir Kalkınma Ajansı olarak kaynak verimliliği konusunda, ilgili kurumlarla işbirliği halinde;

 • Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim araçlarının kaliteli büyüme, rekabetçilik ve doğal kaynakların korunmasındaki öneminin vurgulanması, bilinirliğinin artırılmasını,
 • Endüstriyel simbiyoz, eko-verimlilik, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasını,
 • Sektörel potansiyel, sorun ve çözümlerin tespitini,
  Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanında ihtiyaç duyulan araştırma ve fizibilitelerin hazırlanmasını,
 • İlgili paydaşların bir araya getirilerek tecrübe paylaşımı ve işbirliği ortamının yaratılmasını amaçlıyoruz.
Devamı için

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar;

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Güdümlü Projesi

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) Güdümlü Projesiyle, İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere bölgedeki üniversiteler, oda ve borsaların ortaklığında, tarımı teknoloji ile buluşturmak hedeflendi.

Proje kapsamında, İzmir’in sahip olduğu tarımsal üretim ve yenilik kapasitesini birleştirecek biçimde, bölgenin tarımsal teknolojilerin Ar-Ge üssü olması, tarım sektörünün teknolojik gelişmelere entegrasyonunun sağlanarak sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için bir Merkez kurulması planlandı. Merkez’in sahadaki sorunları tespit eden ve gerekli teknolojik çözümleri üreten, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren, tarımsal girişimciliği ve uygulama yetkinliklerini geliştiren, deneysel üretim alanlarını barındıran ve hızlandırıcı hizmetleri veren bir üs olması hedeflendi.

İzmir’deki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli ve Kullanım Alanları Projesi:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen proje sonucunda, İzmir’deki jeotermal kaynakların özellikleri, jeotermal kaynakların kullanılabileceği sektörler ve yatırım imkânlarına yönelik somut veriler elde etmek amaçlandı.

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Üretim Kapasitesinin Artırılması:

İzmir’in yenilenebilir enerji ekipmanları üretim altyapısının geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların artırılması hedeflendi. Bu kapsamda bölgemizin endüstriyel imkânları ile üretilebilecek katma değerli ekipmanları belirleyerek ön fizibilite çalışmaları gerçekleştiriyor ve potansiyel yatırımcıların bilgisine sunuyoruz.

C1VY7dgWIAAVWt6

BEST For Energy

BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi – Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanmaktadır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü arttırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır. BEST For Energy Projesi ile Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilerek programın amacına katkı sağlanması hedeflenmektedir.