Yeşil

Büyüme

Temiz enerji ve temiz teknolojilerin yaygınlaştığı sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiği günümüzde İzmir için sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. Bu nedenle İzmir Kalkınma Ajansı olarak iklim değişikliğinin bölgedeki su kaynakları, doğal zenginlikler ve tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik stratejiler geliştirerek yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına ve üretimde kaynak verimliliğini artıracak uygulamaların geliştirilmesine destek veriyoruz.

Çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen yeşil büyüme yaklaşımıyla üreticilere ve sanayicilere bölge kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanılabilmesi için gereken destek ve bilgi birikimini aktarmayı amaçlıyoruz. Bölgemizde yeşil dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, İzmir’in tarım ve sanayi üretimi ile temiz enerji ve temiz teknolojiler alanlarındaki yüksek potansiyelinin destekleyerek yatırım ortamının ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Strateji ve Analizler

İzmir Sanayisinin Yeşil Mutabakata Hazırlık Seviyesinin Tespiti ve Alınacak Önlemler Araştırması Tekstil Sektörü Sonuç Raporu

Bu rapor, İzmir’de tekstil sektöründe yer alan firmaların yeşil dönüşüm sürecine ne derece hazır ve istekli olduklarını tespit ve analiz etmek, bu konudaki farkındalığı artırarak firmalara bir kılavuz sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir Rüzgâr Sanayii Lojistik İhtiyaç Analizi

Bu çalışma, rüzgâr sanayiinin lojistik ihtiyaçlarını incelemek ve sektörün gelişmesi için öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar

Perspektifi

Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi, İzmir’in yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları uyarınca gelişmesini yönlendirmek ve bu geçişi desteklemek üzere hazırlanmıştır. Perspektif belgesi, yeşil ve mavi büyümeye geçiş ile birlikte mevcut risklerin büyüklüğünü ve nasıl azaltılabileceğini, çeşitli müdahale senaryoları ile oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı, sürdürülebilir teknolojiler ve endüstriler etrafında fırsatların ne şekilde yaratılacağını ve bu fırsatların sunduğu kazanımları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi, özgün bir metodolojiye sahip, klasik bir strateji belgesinin ötesinde, dönüşüm sürecine ilişkin olarak karar vericilere ve aktörlere bir ufuk öneren, rehber niteliğinde bir çalışmadır.

Çalışma; makro boyut, sektörel boyut ve müdahale/eylem boyutu olmak üzere üç katmanlı bir mimariye sahiptir. On yıl erimli kurgulanan çalışmanın kapsamı;

 • “Atık, su ve enerji” olmak üzere üç alanda öncelikli sektörlerin ve mekânsal odakların tespiti,
 • Belirlenen odaklarda yeşil ve mavi dönüşümün sağlanması için dönüşüm müdahalelerinin tespiti,
 • Dönüşüm müdahalelerinin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak faydanın ve maliyetin ortaya konmasıdır.

SAĞLANAN DESTEKLER

55

TEMİZ ENERJİ ODAKLI PROJE

87M TL

MALİ DESTEK

İZMİR ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ

İzmir Kalkınma Ajansı ve UNDP Türkiye işbirliğinde yürütülen İzmir Endüstriyel Projesi’nin temel hedefi, İzmir bölgesi için uygulanabilecek bir endüstriyel simbiyoz modelinin ortaya konması ve sonrasında ulusal düzeye yaygınlaştırılmasıdır.

2021-2024 dönemini kapsayacak bir operasyonel program olarak kurgulanan proje; yenilikçi, çevre dostu, sürdürülebilir endüstriyel simbiyoz bağlantılarını kullanarak, endüstriyel atık miktarını azaltarak; insan ve çevre sağlığını iyileştirmeyi, endüstri sektöründeki tedarik zinciri ilişkilerini çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin Hedefleri

 • İzmir’de işletmeleri endüstriyel simbiyoz ilişkileri oluşturmak için bir araya getirecek dijital temelli bir yönetişim platformu oluşturmak
 • İşletmeler arasında endüstriyel simbiyoz konusunda teknik ve yönetsel kapasite oluşturmak
 • Örnek endüstriyel simbiyoz iş birliklerini oluşturmak ve uygulamak
 • İşletmelere endüstriyel simbiyoz, kaynak verimliliği ve dijital dönüşüm alanlarında hizmet verecek bir merkezi hayata geçirmek
 • Ulusal bir endüstriyel simbiyoz modeli örneği oluşturmak

 

Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Üretim

Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

İzmir Kalkınma Ajansı olarak kaynak verimliliği konusunda, ilgili kurumlarla işbirliği halinde;

 • Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim araçlarının kaliteli büyüme, rekabetçilik ve doğal kaynakların korunmasındaki öneminin vurgulanması, bilinirliğinin artırılmasını,
 • Endüstriyel simbiyoz, eko-verimlilik, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasını,
 • Sektörel potansiyel, sorun ve çözümlerin tespitini,
  Kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim alanında ihtiyaç duyulan araştırma ve fizibilitelerin hazırlanmasını,
 • İlgili paydaşların bir araya getirilerek tecrübe paylaşımı ve işbirliği ortamının yaratılmasını amaçlıyoruz.
Devamı için

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar;

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Güdümlü Projesi

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) Güdümlü Projesiyle, İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere bölgedeki üniversiteler, oda ve borsaların ortaklığında, tarımı teknoloji ile buluşturmak hedeflendi.

Proje kapsamında, İzmir’in sahip olduğu tarımsal üretim ve yenilik kapasitesini birleştirecek biçimde, bölgenin tarımsal teknolojilerin Ar-Ge üssü olması, tarım sektörünün teknolojik gelişmelere entegrasyonunun sağlanarak sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için bir Merkez kurulması planlandı. Merkez’in sahadaki sorunları tespit eden ve gerekli teknolojik çözümleri üreten, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren, tarımsal girişimciliği ve uygulama yetkinliklerini geliştiren, deneysel üretim alanlarını barındıran ve hızlandırıcı hizmetleri veren bir üs olması hedeflendi.

İzmir’deki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli ve Kullanım Alanları Projesi:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen proje sonucunda, İzmir’deki jeotermal kaynakların özellikleri, jeotermal kaynakların kullanılabileceği sektörler ve yatırım imkânlarına yönelik somut veriler elde etmek amaçlandı.

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Üretim Kapasitesinin Artırılması:

İzmir’in yenilenebilir enerji ekipmanları üretim altyapısının geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların artırılması hedeflendi. Bu kapsamda bölgemizin endüstriyel imkânları ile üretilebilecek katma değerli ekipmanları belirleyerek ön fizibilite çalışmaları gerçekleştiriyor ve potansiyel yatırımcıların bilgisine sunuyoruz.

İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı

Ajansımızın yeşil büyüme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği öncü çalışmalardan biri olan Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı İzmir’deki sanayi kuruluşlarının üretimlerini daha az kaynak kullanarak çevreye daha duyarlı hale getirmelerini teşvik etmek amacıyla yürütüldü. Program kapsamında 4 pilot uygulama gerçekleştirildi ve sonrasında çıktıları yaygınlaştırma çalışmalarına geçildi.

Program Ajansımız ve TTGV ile hazırlanan “İzmir Eko-verimlilik Stratejisi”nin çıktıları ile oluşturuldu. Program sürecinde pilot firmalara eğitimler verildi, temiz üretim etütleri hazırlandı ve uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda örnek teşkil edecek verimli hammadde kullanımı ve kirliliğin azaltılmasına yönelik kazanımlar elde edildi.

TUZ SALINIMINI AZALTMA

125,8 ton/yıl

CO2 SALINIMINI AZALTMA

7.285 ton/yıl

ATIK SU MİKTARINI AZALTMA

27.049 m3/yıl

KATI ATIK MİKTARINDA AZALTMA

321 ton/yıl

KİMYASAL TASARRUFU

57.6 ton/yıl

SU TASARRUFU

71.049 M3/yıl

ENERJİ TASARRUFU

837,8 TEP*/yıl

HAMMADDE TASARRUFU

100 ton

C1VY7dgWIAAVWt6

BEST For Energy

BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi – Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanmaktadır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde sanayicilerin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünü arttırarak sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır. BEST For Energy Projesi ile Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Sektöründe rekabetçi bir küme geliştirilerek programın amacına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

 

Proje broşürünü incelemek için tıklayın.

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.