Strateji ve Analizler

Bölgenin yapısını ve sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal dinamikleri etkin olarak belirlemek amacı ile çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yürütülmektedir.

Gerek 2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlık süreci, gerekse bölge planı sonrası uygulama dönemi için yapılan söz konusu analiz çalışmaları üniversiteler ve diğer uzmanlaşmış kurumlar ile kurulan iş birlikleri ile yürütülmektedir.

YEŞİL BÜYÜME

İzmir’de Kaynak Kullanımı ve Atık Üretiminde Öne Çıkan Sektörler Analizi

Çalışma, İzmir sanayisinde yoğun kaynak kullanımı ve kirletici özellikleriyle öne çıkan sektörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kaynak kullanımı ve atık üretimi olmak üzere iki temel başlıkta ele alınan çalışmaya İzmir’de faaliyet gösteren sektörler ve sanayi kuruluşları dahil edilmiş, organize sanayi bölgeleri kendi içinde ayrıca değerlendirilmiştir.

İzmir’de Biyogaz ve Organik Gübre Üretimi Potansiyeli

Biyogaz ve organik gübre tesisi kurulumunda, özellikle
kırsal kesimde yatırım geri dönüş sürelerinin
yüksek sistem verimiyle düşürülebileceğine işaret
eden bu ön fizibilite raporu; tarımsal faaliyetler için
geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından
kullanımının yaygınlaştırılması, kırsal alanlarda yeni
istihdam olanaklarının oluşturulması ve temiz enerjide
yerli ekipman üretim fırsatlarının değerlendirilmesi
gibi konularda katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bina Uygulamaları

Bu rapor ile ülkemizde inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilebilecek uygulamaların ortaya konması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, yeşil bina dönüşümü sırasında kullanılan sertifika sistemlerine ve örneklerine yer verilmiş, yapıların daha sürdürülebilir bir yaklaşımla hizmet etmesini sağlayacak uygulama önerileri sunulmuştur.

Rüzgar Enerjisi Sektörü ve İzmir Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası

Rüzgarın başkenti İzmir’de rüzgar ekosisteminin mevcut durumunu güncel verilerden istifade ederek inceleyen raporda, önümüzdeki dönem için denizüstü rüzgar enerjisinin Türkiye için büyük bir potansiyele sahip olduğunun altı çizilmektedir. Bu potansiyelin sunduğu fırsatları değerlendirmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin bir yol haritası ortaya koyan rapor, bu yönüyle ilgili literatürde bir ilk olma özelliğini de taşımaktadır.

MAVİ BÜYÜME

Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış

Bu rapor yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

TCDD İzmir Alsancak Limanının Geçmişten Günümüze Bölge Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

TCDD İzmir Limanı’na, farklı dönemlerde yapılmış olan fizibilite çalışmaları ışığında tespit edilen yatırımların yapılamamış olmasının İzmir ekonomisi açısından yol açtığı iktisadi kaybın veriye dayalı olarak hesaplanması amacıyla hazırlanmıştır.

YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

İzmir’in Sosyo-Ekonomik Göstergeleri (2004-2019)

Ajansımızın kurulduğu günden bu yana İzmir’in değişimini veri odağında izlemek amacıyla 2020 yılında elde edilen veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu (2020)

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi çalışması ile oluşturulan “İzmir Yenilik İzleme Sistemi’nin” bir çıktısı olarak 2020 yılı içinde elde edilen veriler ve 2016-2019 döneminde yaşanan değişimler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu (2019)

2019 yılı içinde elde edilen veriler ve 2016-2018 döneminde yaşanan eğilimler dikkate alınarak İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinin mevcut durumunun tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu (2018)

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinin yıllık olarak incelendiği raporda bölgesel yenilik kapasitesinin 2018 yılı mevcut durumu tespit edilmiştir.

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinde 2011-2015 yılları arasında aldığı yol, ekosistemin gelişimi ve İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nde belirlenen amaçlara hangi düzeyde ulaşıldığı analiz edilmiştir.

2014 – 2023 BÖLGE PLANI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2014 – 2023 TR31 İzmir Bölge Planı

İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki kalkınma stratejisini bütüncül olarak ortaya koyan temel strateji vizyonunu inceleyin.

İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi

Ajansımız tarafından TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) işbirliğinde hazırlanan İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi ülkemizde yerel kaynaklar ve yerel katılım ile yapılan ilk bölgesel girişimcilik stratejisidir. Strateji belgesi İzmir’deki girişimcilik ekosisteminin yol haritasıdır.

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İZKA tarafından EBİLTEM ve TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanmıştır. İzmir’in Ar-Ge ve yenilik potansiyelini belirleyen ve bu potansiyeli geliştirmeye yönelik eylem planını içeren strateji belgesi tüm bölge paydaşları için yol göstericidir.

Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliğinde hazırlanan İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi, İzmir’in bilgi toplumuna ve akıllı kente dönüşümünün teşvik edilmesi noktasında ajansımızın ve diğer paydaşların ilgili faaliyetlerine temel teşkil etmektedir.

İzmir Kümelenme Stratejisi

Bölge, rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi için yürütülen kümelenme faaliyetleri mevcut ve potansiyel kümelerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan İzmir Kümelenme Stratejisi çerçevesinde yönetilmektedir.

İzmir Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi

2013 yılında hazırlanan İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi, İzmir’in Yenilenebilir Enerji alanındaki potansiyelini ortaya koymaktadır.

Temiz Üretim (Eko-Verimlilik Stratejisi)

Eko-verimlilik uygulamaları aracılığıyla üretim verimliliğini sağlamak için bölgede konuya ilişkin mevcut durum ve atılması gereken adımları içermektedir.

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi

İzmir’in batısındaki Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçelerini içeren yarımada zeytin ve bağ kültürü, kendine özgü tarım deseni ve deniz ürünleri çeşitliliği açısından önemli değerler barındırmaktadır. Çalışma, yerel halkın katkıları ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini tespit etmek ve bu değerleri sürdürülebilir biçimde geliştirmeye yönelik proje fikirleri ortaya koymayı amaçlamıştır.

İzmir Su Ürünleri Stratejisi

Ege Denizi kıyısında 584 km’lik sahil şeridiyle ve sahip olduğu iç su kaynaklarıyla önemli bir su ürünleri potansiyeline sahip olan İzmir’de sektörün gelişim stratejisi, “İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisinin Oluşturulması” çalışması ile belirlenmiştir.

İzmir Turizm Mevcut Durum Raporu

İzmir’de turizm sektörünün mevcut durum analizi ve diğer ulusal ve uluslararası örneklerle kıyaslanmasını içermektedir.

İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı

İzmir’in tanıtımına katkı sağlamak amacı ile yürütülen bir algı araştırmasını, mevcut durum tespitini ve kentsel pazarlamaya yönelik stratejileri içermektedir.

İzmir Kültür Ekonomisi ve Kültür Altyapısı Envanteri ve İzmir Kültür Ekonomisi Gelişme Stratejisi

İzmir’de kültür alanının geliştirilmesi için kapsamlı bir veri araştırma, derleme, değerlendirme, analiz ve strateji oluşturma çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.

İzmir Sivil Toplum Araştırması

İzmir sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumunu tespit eden ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası içeren bu çalışma, ajansımız ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğinde hazırlanmıştır.

DİĞER ÇALIŞMALAR

Kritik Tarımsal Ürünlerde İklim Değişikliği Dayanıklılık Finansmanı Raporu

Bu çalışma, iklim değişikliğinin bölgemizin tarımsal üretimi üzerindeki etkisinin anlaşılmasına ve uygun dayanıklılık stratejileri geliştirilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

İzmir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası: Geleneksel El Sanatları

İzmir’in kültürel zenginliğinin, İzmir’in zanaat ve somut olmayan kültürel miras unsurları bakımından değerlerinin, İzmir’in zanaatler ve somut olmayan kültürel miras öğelerine yönelik temel özelliklerinin tespit edilmesi, geleneksel el sanatları temelli turizmin gerçekleştirileceği yerlerin, mekanların coğrafi konumlarının belirlenmesi ve dokümantasyonunun yapılarak ziyaretçilerle buluşturulması amaçlanmıştır.

İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi

Bu rapor birbirleriyle bağlantılı iki ayrı çalışmayı kapsamaktadır. Bunlardan ilki, 2008 İzmir Girdi-Çıktı Tablosu’nun (GÇT) güncellenmesi; ikincisi ise İzmir için çevresel girdi-çıktı modelinin oluşturulması ve bu model yardımıyla karbon ayak izi analizinin yapılmasıdır.

İzmir Endüstriyel Miras Envanteri

Kentlerin sınai gelişiminde ve buna bağlı olarak modernleşmesinde tarihsel öneme sahip fabrika, imalathane, atölye, enerji üretim tesisleri, değirmenler vb. gibi tesisler günümüzde faal olarak kullanılmasalar da farklı işlevler kazandırılarak yaşamlarını devam ettirmekte ve kent belleğindeki yerlerini korumaktadır. Kent merkezine ve İzmir’in sanayileşme hikâyesine yaratıcı bir gözle yeniden bakılması amacıyla hazırlanmıştır.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

İzmir İli İnvertör Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

İzmir ilinde bir invertör üretim tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak amaçlanmıştır.

İzmir İli Yüksek Ekonomik Değerlere Sahip Endüstriyel Süt Ürünleri Sektörü Ön Fizibilite Raporu

Yüksek ekonomik değere sahip endüstriyel süt ürünleri üretilmesi amacıyla İzmir ilinde bir tesis kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

İzmir İli Rulman Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

Katma değeri yüksek üretimin artırılması ve makine imalat sektöründeki değer zincirine yeni firmaların eklenmesi amacıyla İzmir ilinde rulman üretim tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

İzmir İli Rüzgar Türbini Havacılık İkaz Lambası Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

İzmir ilinde Rüzgar Türbini Havacılık İkaz Lambası Üretim Tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak amaçlanmıştır.

İzmir İli Elektrikli Tekne ve Yat Üretimine Yönelik Tersane Yatırımı Ön Fizibilite Raporu

İzmir’de elektrikli tekne ve yat üretimine yönelik tersane kurulmasının
uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite
çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanmıştır.