Bilgi Üretme

Bölgenin yapısını ve sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal dinamikleri etkin olarak belirlemek amacı ile çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yürütülmektedir.

Gerek 2014-2023 İzmir Bölge Planı hazırlık süreci, gerekse bölge planı sonrası uygulama dönemi için yapılan söz konusu analiz çalışmaları üniversiteler ve diğer uzmanlaşmış kurumlar ile kurulan iş birlikleri ile yürütülmektedir.

YEŞİL BÜYÜME

İzmir Kooperatif Analizi

Bu çalışma, İzmir’deki kooperatiflerin mevcut durumlarını, mekânsal dağılımlarını, ekonomik dayanıklılıklarını, ağ ilişkilerini ve yerel kalkınmadaki rollerini ele almaktadır. Çalışma, elde ettiği sonuçlar bakımından ilgili kurumların gelecekte olası bir kooperatifçilik stratejisi ve eylem planı geliştirme süreçlerinde yol gösterici bir belge olma niteliğine sahiptir.

İzmir Sanayisinin Yeşil Mutabakata Hazırlık Seviyesinin Tespiti ve Alınacak Önlemler Araştırması Tekstil Sektörü Sonuç Raporu

Bu rapor, İzmir’de tekstil sektöründe yer alan firmaların yeşil dönüşüm sürecine ne derece hazır ve istekli olduklarını tespit ve analiz etmek, bu konudaki farkındalığı artırarak firmalara bir kılavuz sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir Rüzgâr Sanayii Lojistik İhtiyaç Analizi

Bu çalışma, rüzgâr sanayiinin lojistik ihtiyaçlarını incelemek ve sektörün gelişmesi için öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir Rüzgâr Türbini Kanadı Geri Dönüşümü Yol Haritası

Bu çalışma, İzmir’de rüzgâr türbini kanatlarının geri dönüşümüne yönelik bir ekosistem oluşturulması için yol haritası ortaya koymaktadır.

İzmir’de Kaynak Kullanımı ve Atık Üretiminde Öne Çıkan Sektörler Analizi

Çalışma, İzmir sanayisinde yoğun kaynak kullanımı ve kirletici özellikleriyle öne çıkan sektörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kaynak kullanımı ve atık üretimi olmak üzere iki temel başlıkta ele alınan çalışmaya İzmir’de faaliyet gösteren sektörler ve sanayi kuruluşları dahil edilmiş, organize sanayi bölgeleri kendi içinde ayrıca değerlendirilmiştir.

İzmir’de Biyogaz ve Organik Gübre Üretimi Potansiyeli

Biyogaz ve organik gübre tesisi kurulumunda, özellikle kırsal kesimde yatırım geri dönüş sürelerinin yüksek sistem verimiyle düşürülebileceğine işaret eden bu ön fizibilite raporu; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, kırsal alanlarda yeni istihdam olanaklarının oluşturulması ve temiz enerjide yerli ekipman üretim fırsatlarının değerlendirilmesi gibi konularda katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bina Uygulamaları

Bu rapor ile ülkemizde inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilebilecek uygulamaların ortaya konması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, yeşil bina dönüşümü sırasında kullanılan sertifika sistemlerine ve örneklerine yer verilmiş, yapıların daha sürdürülebilir bir yaklaşımla hizmet etmesini sağlayacak uygulama önerileri sunulmuştur.

Rüzgar Enerjisi Sektörü ve İzmir Denizüstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası

Rüzgarın başkenti İzmir’de rüzgar ekosisteminin mevcut durumunu güncel verilerden istifade ederek inceleyen raporda, önümüzdeki dönem için denizüstü rüzgar enerjisinin Türkiye için büyük bir potansiyele sahip olduğunun altı çizilmektedir. Bu potansiyelin sunduğu fırsatları değerlendirmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin bir yol haritası ortaya koyan rapor, bu yönüyle ilgili literatürde bir ilk olma özelliğini de taşımaktadır.

İzmir İlindeki Jeotermal Kaynakların Potansiyeli, Kullanım Alanları, Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi Araştırması

Ajansımız ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan “İzmir İli Jeotermal Kaynakları Araştırması” yayınlandı. İlimizdeki jeotermal sahaların jeolojik, tektonik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özelliklerinin detaylı olarak incelendiği, bölgedeki jeotermal kaynakların kullanım alanları ve potansiyelleri hakkında bilgilerin yer aldığı rapora ulaşmak için tıklayınız.

İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi

İzmir’in yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları uyarınca gelişmesini yönlendirmek ve bu geçişi desteklemek üzere hazırlanan; yeşil ve mavi büyümeye geçiş ile birlikte mevcut risklerin büyüklüğünü ve nasıl azaltılabileceğini, çeşitli müdahale senaryoları ile oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı, sürdürülebilir teknolojiler ve endüstriler etrafında fırsatların ne şekilde yaratılacağını ve bu fırsatların sunduğu kazanımları ortaya koymayı amaçlayan; özgün bir metodolojiye sahip; Ajansımız uzmanları tarafından yoğun bir emek sonucu ortaya konulmuştur.

MAVİ BÜYÜME

Aliağa Limanları Arka Alanı Ulaşım ve Lojistik Etüdü ile Müdahale Perspektifi

Çalışmanın temel amacı, ülkemizin önde gelen liman bölgelerinden biri olan Aliağa limanlarının sağlıklı hizmet üretmesini destekleyecek biçimde liman arka bölgesinde ulaşım ve lojistik unsurlar bakımından atılması gereken adımları tanımlamak olup; mekânsal müdahale içeren stratejik eylemler ve yönetimsel modeller olmak üzere iki ana başlıkta toplam 4 stratejik amaç, 17 stratejik eylem belirlenmiştir.

İzmir’in Kadim Üretim Havzaları

İzmir’in kent çeperinde bulunan kadim üretim havzalarının belirlenmesi, bu alanlarda  bitki örtüsü ve yaban hayatı varlığının, karakteristik işleme tekniklerinin, ürün deseninin ve alanların sahip olduğu sosyolojik ve kültürel özelliklerin tespiti amacıyla yayınlanmıştır.

İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi

5000 yıllık bir liman kenti olan İzmir’in tarihsel arka planından beslenen, günümüzde deniz taşımacılığı ile şekillenen tedarik zinciri ilişkilerini, coğrafya, lojistik ve teknoloji boyutlarına ilişkin kalkınma fırsatlarını, bu bağlamda İzmir’in karşılaştırmalı üstünlük alanlarını ve gelişim fırsatlarını analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kuramsal Arka Plan

İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi çalışmasının bir alt analizi olarak İzmir’de deniz taşımacılığı gelişim serüvenini ve deniz taşımacılığında güncel küresel eğilimleri ele almaktadır.

İzmir Limanları Mevcut Durum ve Gelişim Analizleri

Çalışma kapsamında bölge limanlarının mevcut durum analizi, bölgenin liman merkezli lojistik analizi ve bölgenin stratejik yük analizi gibi analizler gerçekleştirilmiş, İzmir’de deniz taşımacılığı ve limanların geliştirilmesine yönelik öneriler oluşturulmuştur.

Türkiye ve İzmir Dış Ticaretinin Gelişim Analizi

İzmir limanları için yapılan bu çalışma, bölgenin deniz taşımacılığında sürdürülebilir ekonomik kalkınma hamlesini geliştirecek, mavi büyüme stratejilerini destekleyecek, liman operasyonlarının, yönetiminin, lojistik kümelenmelerin ve yeşil liman konseptinin bütüncül bir stratejide çok disiplinli olarak çalışılması gerektiğini göstermiştir.

Deniz Taşımacılığında Konteyner Hareketleri ve Rota Aramalarına İlişkin Büyük Veri Analizi

Büyük veri kapsamında geniş bir alana dair temel durum ve eğilimlerin belirlenmesine yönelik analizler içeren raporun ortaya koyduğu bilgi ve bulgularla denizcilik sektörü paydaşlarına faydalı olması amaçlanmıştır.

TCDD İzmir Alsancak Limanının Geçmişten Günümüze Bölge Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

TCDD İzmir Limanı’na, farklı dönemlerde yapılmış olan fizibilite çalışmaları ışığında tespit edilen yatırımların yapılamamış olmasının İzmir ekonomisi açısından yol açtığı iktisadi kaybın veriye dayalı olarak hesaplanması amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir Aliağa Gemi Geri Dönüşümü Sektör Analizi

İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren ve ülkemiz demir-çelik sektörüne hammadde sağlayan gemi geri dönüşümü endüstrisini inceleyen, iyileştirilmesi gereken alanlara ilişkin öneriler ortaya koyan sektörel analiz çalışmasıdır.

Aliağa Limanları Arka Alanı Ulaşım ve Lojistik Etüdü ile Müdahale Perspektifi Mevcut Durum Analizi

Ülkemizin önde gelen liman bölgelerinden biri olan Aliağa limanlarının sağlıklı hizmet üretmesini destekleyecek biçimde liman arka bölgesini derinlemesine analiz etmeyi; ulaşım ve lojistik unsurlar bakımından burada atılması gereken adımları tanımlamak amacıyla yayınlanmıştır.

Çeşme-Ovacık Alternatif Turizm Rotaları Fizibilite Çalışması

Çeşme ilçesinin kıyı turizmine dayalı ekonomik yapısının çeşitlendirilmesi ve bölgenin tarım potansiyelinin geliştirilerek değerlendirilmesi amacıyla, Alaçatı-Ovacık mahalleleri sınırlarında bir deneyim rotası oluşturulmasını hedefleyen fizibilite çalışması olarak hazırlanmıştır.

YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu (2022)

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılında yayınlanan İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi çalışması ile oluşturulan “İzmir Yenilik İzleme Sistemi”nin bir çıktısı olan “İzmir Yenilik Ekosistemi 2022 Yılı İzleme Raporu”, 2021 yılı içinde elde edilen veriler ve yaşanan değişimler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

İzmir’in Sosyo-Ekonomik Göstergeleri (2004-2019)

Ajansımızın kurulduğu günden bu yana İzmir’in değişimini veri odağında izlemek amacıyla 2020 yılında elde edilen veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu (2020)

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi çalışması ile oluşturulan “İzmir Yenilik İzleme Sistemi’nin” bir çıktısı olarak 2020 yılı içinde elde edilen veriler ve 2016-2019 döneminde yaşanan değişimler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu (2019)

2019 yılı içinde elde edilen veriler ve 2016-2018 döneminde yaşanan eğilimler dikkate alınarak İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinin mevcut durumunun tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu (2018)

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinin yıllık olarak incelendiği raporda bölgesel yenilik kapasitesinin 2018 yılı mevcut durumu tespit edilmiştir.

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinde 2011-2015 yılları arasında aldığı yol, ekosistemin gelişimi ve İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nde belirlenen amaçlara hangi düzeyde ulaşıldığı analiz edilmiştir.

İzmir Dijital Dönüşüm Merkezi Yol Haritası

İzmir’de sanayi sektörü firmalarının dijital olgunluk seviyelerinin belirlenmesini ve dijital dönüşüm alanında yapılan derinlemesine analizlerle kurulacak dijital dönüşüm merkezine yönelik tespit ve önerileri ortaya koymayı amaçlayarak hazırlanmıştır.

Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış

Bu rapor yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

2014 – 2023 BÖLGE PLANI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2014 – 2023 TR31 İzmir Bölge Planı

İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki kalkınma stratejisini bütüncül olarak ortaya koyan temel strateji vizyonunu inceleyin.

İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi

Ajansımız tarafından TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) işbirliğinde hazırlanan İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi ülkemizde yerel kaynaklar ve yerel katılım ile yapılan ilk bölgesel girişimcilik stratejisidir. Strateji belgesi İzmir’deki girişimcilik ekosisteminin yol haritasıdır.

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İZKA tarafından EBİLTEM ve TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanmıştır. İzmir’in Ar-Ge ve yenilik potansiyelini belirleyen ve bu potansiyeli geliştirmeye yönelik eylem planını içeren strateji belgesi tüm bölge paydaşları için yol göstericidir.

Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliğinde hazırlanan İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi, İzmir’in bilgi toplumuna ve akıllı kente dönüşümünün teşvik edilmesi noktasında ajansımızın ve diğer paydaşların ilgili faaliyetlerine temel teşkil etmektedir.

İzmir Kümelenme Stratejisi

Bölge, rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi için yürütülen kümelenme faaliyetleri mevcut ve potansiyel kümelerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan İzmir Kümelenme Stratejisi çerçevesinde yönetilmektedir.

İzmir Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi

2013 yılında hazırlanan İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi, İzmir’in Yenilenebilir Enerji alanındaki potansiyelini ortaya koymaktadır.

Temiz Üretim (Eko-Verimlilik Stratejisi)

Eko-verimlilik uygulamaları aracılığıyla üretim verimliliğini sağlamak için bölgede konuya ilişkin mevcut durum ve atılması gereken adımları içermektedir.

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi

İzmir’in batısındaki Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçelerini içeren yarımada zeytin ve bağ kültürü, kendine özgü tarım deseni ve deniz ürünleri çeşitliliği açısından önemli değerler barındırmaktadır. Çalışma, yerel halkın katkıları ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini tespit etmek ve bu değerleri sürdürülebilir biçimde geliştirmeye yönelik proje fikirleri ortaya koymayı amaçlamıştır.

İzmir Su Ürünleri Stratejisi

Ege Denizi kıyısında 584 km’lik sahil şeridiyle ve sahip olduğu iç su kaynaklarıyla önemli bir su ürünleri potansiyeline sahip olan İzmir’de sektörün gelişim stratejisi, “İzmir Su Ürünleri Sektörü Stratejisinin Oluşturulması” çalışması ile belirlenmiştir.

İzmir Turizm Mevcut Durum Raporu

İzmir’de turizm sektörünün mevcut durum analizi ve diğer ulusal ve uluslararası örneklerle kıyaslanmasını içermektedir.

İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı

İzmir’in tanıtımına katkı sağlamak amacı ile yürütülen bir algı araştırmasını, mevcut durum tespitini ve kentsel pazarlamaya yönelik stratejileri içermektedir.

İzmir Kültür Ekonomisi ve Kültür Altyapısı Envanteri ve İzmir Kültür Ekonomisi Gelişme Stratejisi

İzmir’de kültür alanının geliştirilmesi için kapsamlı bir veri araştırma, derleme, değerlendirme, analiz ve strateji oluşturma çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.

İzmir Sivil Toplum Araştırması

İzmir sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumunu tespit eden ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir yol haritası içeren bu çalışma, ajansımız ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğinde hazırlanmıştır.

DİĞER ÇALIŞMALAR

İzmir İli Kırsal ve Kentsel Alanlarının Tespitine Yönelik Analiz Çalışması

Çalışma, dünyada kır-kent tanımlama çalışmalarında geliştirilen yeni yöntemleri inceleyerek, bu yöntemleri ülkemizin özellikleri, koşulları ve kısıtları çerçevesinde uyarlayarak, Türkiye için yeni bir kır-kent tanımlama yöntemi önerir.

İzmir’in Somut Olmayan Kültürel Mirası: Geleneksel El Sanatları

İzmir’in kültürel zenginliğinin, İzmir’in zanaat ve somut olmayan kültürel miras unsurları bakımından değerlerinin, İzmir’in zanaatler ve somut olmayan kültürel miras öğelerine yönelik temel özelliklerinin tespit edilmesi, geleneksel el sanatları temelli turizmin gerçekleştirileceği yerlerin, mekanların coğrafi konumlarının belirlenmesi ve dokümantasyonunun yapılarak ziyaretçilerle buluşturulması amaçlanmıştır.

İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi

Bu rapor birbirleriyle bağlantılı iki ayrı çalışmayı kapsamaktadır. Bunlardan ilki, 2008 İzmir Girdi-Çıktı Tablosu’nun (GÇT) güncellenmesi; ikincisi ise İzmir için çevresel girdi-çıktı modelinin oluşturulması ve bu model yardımıyla karbon ayak izi analizinin yapılmasıdır.

İzmir Endüstriyel Miras Envanteri

Kentlerin sınai gelişiminde ve buna bağlı olarak modernleşmesinde tarihsel öneme sahip fabrika, imalathane, atölye, enerji üretim tesisleri, değirmenler vb. gibi tesisler günümüzde faal olarak kullanılmasalar da farklı işlevler kazandırılarak yaşamlarını devam ettirmekte ve kent belleğindeki yerlerini korumaktadır. Kent merkezine ve İzmir’in sanayileşme hikâyesine yaratıcı bir gözle yeniden bakılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kritik Tarımsal Ürünlerde İklim Değişikliği Dayanıklılık Finansmanı Raporu

Bu çalışma, iklim değişikliğinin bölgemizin tarımsal üretimi üzerindeki etkisinin anlaşılmasına ve uygun dayanıklılık stratejileri geliştirilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

İzmir İli İnvertör Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

İzmir ilinde bir invertör üretim tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak amaçlanmıştır.

İzmir İli Yüksek Ekonomik Değerlere Sahip Endüstriyel Süt Ürünleri Sektörü Ön Fizibilite Raporu

Yüksek ekonomik değere sahip endüstriyel süt ürünleri üretilmesi amacıyla İzmir ilinde bir tesis kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

İzmir İli Rulman Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

Katma değeri yüksek üretimin artırılması ve makine imalat sektöründeki değer zincirine yeni firmaların eklenmesi amacıyla İzmir ilinde rulman üretim tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

İzmir İli Rüzgar Türbini Havacılık İkaz Lambası Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu

İzmir ilinde Rüzgar Türbini Havacılık İkaz Lambası Üretim Tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak amaçlanmıştır.

İzmir İli Elektrikli Tekne ve Yat Üretimine Yönelik Tersane Yatırımı Ön Fizibilite Raporu

İzmir’de elektrikli tekne ve yat üretimine yönelik tersane kurulmasının
uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite
çalışmalarına altlık oluşturmak üzere hazırlanmıştır.