TR31/21/SOGEP

SOSYAL GELİŞMEYİ

DESTEKLEME PROGRAMI

(SOGEP)

Program Hedefi

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği arttırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak.

SON BAŞVURU TARİHİ

22 Şubat 2021

17:30

PROJE BÜTÇESİ

1.000.000 TL

Program Öncelikleri

İstihdam Edilebilirliği Arttırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
 • Genç istihdamın arttırılması
 • İllerdeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşeri sermayenin geliştirilmesi

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin arttırılması
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin arttırılması
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uyumlaştırılması
 • Program öncelik alanları ile ilişkili ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözülmesi

Proje Bütçesi ve Destek Oranı

Destek Limitleri Kar Amacı Gütmeyen Kar Amacı Güden
Asgari Azami Asgari Azami
Destek Oranı - %90 - %50
Destek Miktarı 900.000 TL - 500.000 TL -
Eş Finansman 100.000 TL - 500.000 TL -
Proje Bütçesi 1.000.000 TL - 1.000.000 TL -
Program kapsamındaki 81 il için ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 milyon TL'dir.

Kimler Başvurabilir?

Paydaş Türü Öncelik 1,2,3 Öncelik 4
Başvuru Sahibi - Kar amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Birlikler,
- Kooperatifler,
- Sivil tolum kuruluşları,
- Organize sanayi bölgeleri,
Kar amacı güden tüzel kişiler
Ortak - Sanayi siteleri,
- Serbest bölge işleticileri,
- Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri,
- Endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
İştirakçi - Siyasi partiler dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler

Başvuru Adresi

sogep@izka.org.tr

Başvuru Süreci

Programa başvurular iki aşamalı ve aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

I.AŞAMA – Proje Fikirlerinin Toplanması

İlk aşamada, 22 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar “Proje Ön Bilgi Formu”nun eksiksiz olarak doldurularak elektronik posta yoluyla sogep@izka.org.tr adresine iletilmesi beklenmektedir. Proje Ön Bilgi Formu, başvuru sahibi kurum/kuruluşların SOGEP kapsamında desteklenmesini talep ettikleri proje fikirlerini tanımladıkları dokümandır.

 

II. AŞAMA – Proje Fikirlerinin Geliştirilmesi

İkinci aşamada Ajans, sunulan proje fikirleri üzerinden bir ön değerlendirme yaparak,

 • Sunulan fikrin program amaçları ile ilişkisi,
 • Projenin uygulanması ile yaratılacak etki,
 • Sunulan işletme modeli ile projenin sürdürülebilirliği

hususlarını değerlendirerek geliştirilmeye uygun 8 projeyi ilan edecektir.

 

İlan edilen listede yer alan projelerin başvuru sahipleri tarafından Ajansın rehberliğinde hazırlanan proje başvuru dosyaları arasında seçilen 4 proje teklifi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.

İkinci aşamada ise sunulan proje fikirleri arasından uygun bulunan dört (4) projenin geliştirilmesi çalışmaları Ajansımız koordinasyonunda yürütülecektir.

 

TAKVİM

 

I.AŞAMAProje Fikirlerinin Toplanması

22 Şubat 2021         Proje Ön Bilgi Formu teslimi için son gün

5 Mart 2021              Geliştirilmeye Uygun Projelerin İlanı

 

II. AŞAMA – Proje Fikirlerinin Geliştirilmesi

8-26 Mart 2021        Proje Geliştirme Çalışmaları

9 Nisan 2021            Seçilen Projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Gönderilmesi

Dosyalar

Proje Ön Bilgi Formu

Program Rehberi

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.