ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ YAZILIMI HİZMETİ SATIN ALIM İŞİ İHALE İLANI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ YAZILIMI HİZMETİ SATIN ALIM İŞİ İHALE İLANI

1. Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adresi : Megapol Çarşı Kule Halkapınar Mahallesi, 1203/11 Sok., No: 5-7, Kat: 19
35170 Konak/İzmir
b) Telefon ve faks numarası : 0232 489 81 81 – 0232 489 85 05
c) Elektronik posta adresi : yesil@izka.org.tr

 

2. İhale Konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Endüstriyel Simbiyoz Yazılımı hizmet alımı
b) Teslim yeri : İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir
 c) Süresi : 1 (bir) yıl

 

3. İhalenin

a) Usulü : Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları’nın 12. maddesi doğrultusunda Pazarlık Usulü

 

4- Teklifler, 18.04.2023 saat 17.00’a kadar Ajansa elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dosyasında yer almaktadır.

6- İhale dosyası İzmir Kalkınma Ajansı adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000 (iki bin) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dosyasını satın almaları zorunludur. İhale dosyası satış bedeli Ajansın T.C. Ziraat Bankası Efes Şubesi “TR85 0001 0013 3346 6260 1050 71” IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

7- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

10- İzmir Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.