PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

22 Mart 2018

Genel Amaç

İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi

Özel Amaç

Özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapılarının ve hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi

Öncelikler

Öncelik 1: Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin niteliğinin ve altyapısının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi, bu hizmetlere erişilebilirliğin güçlendirilmesi
Öncelik 2: Madde bağımlılarının rehabilitasyonuna, topluma entegrasyonlarının sağlanmasına, risk gruplarının korunmasına ilişkin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 3: Engellilere yönelik eğitim altyapısının güçlendirilmesi, engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması
Öncelik 4: Göçle gelenlerin sosyal uyumunun sağlanmasına yönelik altyapının ve hizmet sunma kapasitesinin güçlendirilmesi
Öncelik 5: Çocukların ve gençlerin; bilimsel-teknolojik araştırma, spor, sanat ve tasarıma yönelik becerilerinin geliştirilebileceği yapıların oluşturulması/güçlendirilmesi

Programın Bütçesi

10.000.000 TL

Destek Tutarı

200.000 TL – 1.000.000 TL

Destek Oranı

%25 – %75

Proje Süresi

24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Valilik
  • Kaymakamlıklar
  • Kamu Kurumlarının Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri, Başkanlıkları ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Merkezler, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
  • Belediyeler veya tüzel kişiliğe haiz bağlı kuruluşları
  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı engellilere yönelik eğitim kurumları (MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri, İlkokullar, Ortaokullar, Özel Eğitim Uygulama Merkezleri vb.)
  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri
  • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
  • Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri) 
  • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları
  • Kooperatifler ve Birlikler