PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Programı

İlan Tarihi

12 Haziran 2019

Son Teslim Tarihi

13 Eylül 2019

KAYS Son Başvuru Tarihi

6 Eylül 2019

Değerlendirme Sonuçları

Ocak 2020

Genel Amaç

İzmir’de faaliyet gösteren firmaların piyasa rekabet şartlarına dayanıklılıklarının artırılması

Özel Amaç

Arayüz kuruluşlar aracılığıyla, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dâhil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi

Yol Haritaları Bileşeni

Öncelikler

Öncelik 1: İmalat sanayinde firmaların dijital dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması
Öncelik 2: Firmaların kurumsal yapılarının ve yönetsel yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının çıkarılması ve bu amaçla arayüz kuruluşlarda sürdürülebilir kurumsal modellerin oluşturulması
Öncelik 3: Firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik süreç ve yöntemlerin iyileştirilmesi için gerekli yol haritalarının oluşturulması, kaynak ve atık yönetiminde optimizasyon planlamasının yapılması ve firmalar arası iş birliği modellerinin geliştirilmesi
Öncelik 4: Firmaların, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin* tedarik zincirine etkin biçimde dahil olması için gerekli olan sertifikasyon/akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması
* Bu kapsamda, savunma sanayi ve havacılık, biyomedikal, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, motorlu ulaşım araçları imalatı, teknik tekstil sektörleri önceliklendirilmiştir.

Bileşen Bütçesi

7.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

200.000 TL – 1.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

%10 – %75

PROGRAM KÜNYESİ

Proje Süresi

15-18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
  • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan, özel sektöre yönelik faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları
  • Organize Sanayi Bölgeleri
  • Serbest Bölgeler
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

Öncelikler

Sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için firmaların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamaya yönelik altyapıların oluşturulması veya mevcut altyapıların geliştirilmesi

Bileşen Bütçesi

7.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

500.000 TL/1.500.000 TL

Proje Süresi

24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
  • Organize Sanayi Bölgeleri
  • Serbest Bölgeler
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri