PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

06 Aralık 2013

Programın Amacı

İzmir (TR31) bölgesinde okul öncesi eğitimin ve İzmir’in işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi

Öncelikler

Öncelik 1:
Okul öncesi ve/veya mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya var olan yenilikçi yöntemlerin eğitim sürecine adapte edilmesi
Öncelik 2:
Okul öncesi ve/veya mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Bileşen Bütçesi

8.000.000 TL

12.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

200.000 TL – 800.000 TL

200.000 TL – 800.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

% 10 – % 90

Proje Süresi

9 – 12 Ay

9 – 12 Ay

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ vasfı taşıyan işletmeler:
a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve teknik eğitim veren örgün eğitim kurumları
b) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumları
c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri
d) Diğer işletmeler (Bu program kapsamında yukarıdaki a, b veya c maddelerinde tanımlanan eğitim kurumlarının kurulmasına yönelik yeni yatırım yapmayı planlayan ve
– MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5/c maddesine uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde yer alan kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade yer alan işletmeler veya
– Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5/ç maddesine uygun olarak Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesinde yer alan kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açılacağına ilişkin ifade yer alan işletmeler)
2. Kamu kontrolündeki işletmeler

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

1. Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
2. Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri)
3. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bağımsız anaokulları
4. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar (Ticaret Meslek Liseleri, Kız Teknik ve Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri)
5. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri)
6. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri
7. Kaymakamlıklar
8. Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri
9. Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve araştırma enstitüleri
10. Organize sanayi bölgeleri
11. Küçük sanayi siteleri
12. İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
13. İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar