Verimlilik Proje Ödülleri Başvuruya Açıldı

Verimlilik Proje Ödülleri Başvuruya Açıldı

Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin ve kamu kurum ve

kuruluşlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nin 2021 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri’ne başvurabileceklerdir. Bunun yanı

sıra, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarının, öğretim üyelerinin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkündür.

Ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru formları 15 Mayıs 2021 tarihine kadar doldurulabilir.