“Türkiye’de Kentleşme ve Kırsal Alan Politikalarının Gelecek Vizyonu ve Bunlar Arasındaki Tamamlayıcılık” Paneli

“Türkiye’de Kentleşme ve Kırsal Alan Politikalarının Gelecek Vizyonu ve Bunlar Arasındaki Tamamlayıcılık” Paneli

“Türkiye’de Kentleşme ve Kırsal Alan Politikalarının Gelecek Vizyonu ve Bunlar Arasındaki Tamamlayıcılık” Paneli

Ajansımızın ev sahipliğinde 18 Eylül 2019 tarihinde “Türkiye’de Kentleşme ve Kırsal Alan Politikalarının Gelecek Vizyonu ve Bunlar Arasındaki Tamamlayıcılık” başlığı ile gerçekleştirilen panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar aktarılarak kır ve kent politikalarına ilişkin güncel konular tartışıldı.

Açılış konuşmasında Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ, kırsal alanlara ve kentleşmeye ilişkin gündemin, bölgesel kalkınma çalışmalarının planlama boyutundaki en önemli konularından biri olduğunu belirtti. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşunun ve planlı kalkınma modeline geçişin üzerinde temellendiği nitelikli bilimsel bilgiye dayalı analiz ve planlama yaklaşımının, güncel çalışmalarımızı yapma biçimimiz bakımından yol ve yön gösterici olması gerektiğini vurguladı. Bu bakımdan, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olan bu nitelikteki çalışmaları İzmir’de dinleyecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Volkan İdris SARI “Nüfus Yoğunluğu ve Kentsel İşlevler ile Türkiye’de İlçelerin Kentleşme Düzeyinin Ölçülmesi” başlıklı sunumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve kendisinin de yazarları içerisinde yer aldığı aynı isimli çalışma hakkında bilgi verdi. Türkiye’de idari statü ve nüfus eşiği kullanılarak hesaplanan kent tanımının, kentlerin demografik ve mekânsal dönüşümü ile mevzuat değişiklikleri neticesinde geçersiz kalmış olduğunu, bu nedenle, uluslararası yaklaşımlara uygun ve Türkiye’deki demografik, mekânsal ve yasal değişikliklerle uyumlu yeni bir kent tanımına ihtiyaç duyulmakta olduğunu belirtti. Bu ihtiyacı karşılamak üzere kentleşme seviyesinin ölçülmesinde diğer ülke örneklerinde kullanılan çeşitli yöntemler arasında, nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevlerin son yıllarda öne çıkmakta olduğuna dikkat çekti.

Dr. Fatih GÖKYURT ise sunumunda, özellikle Onuncu Kalkınma Planında yaşanabilir mekânlar temasına yapılan vurgu ile güçlenen kentsel yaşam kalitesi gündemine dikkat çekerek, On Birinci Kalkınma Planı döneminde yaşam kalitesi konusunun somut hedeflere dönüştürülmesinin öngörülmekte olduğunu belirtti. Bu kapsamda mekânsal planlama, kentsel hizmetlere erişilebilirlik, katılımcılık ve sahiplenme ile yerel kalkınma boyutlarını ele alan Kentsel Yaşam Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) sürecinin yürütüldüğünü ve söz konusu boyutlara ilişkin gelişmelerin ölçülmesine ve yerel yönetimlerin bu alanlardaki iyi uygulamalarının teşvik edilmesine öncelik verildiğini açıkladı.

“Kırsal Kalkınma Politikalarının Gelecek Vizyonu” başlıklı konuşmasında Burak YARDIMCI, Onuncu Kalkınma Planı döneminde Türkiye’de kırsal kalkınma politikalarının amacının, “kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması” şeklinde ve hedefinin ise; “kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede iyileştirilmesi” olarak belirlendiğini, bu gelişmeler ışığında, On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları sırasında, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin kırsal politikalara farklı kanallardan çok çeşitli etkileri olduğunun gözlendiğini belirtti. Yaşlanma, iklim değişikliği, dijital dönüşüm, değişen istihdam piyasaları ve becerileri gibi dinamiklerin kırsalda üretkenliğin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsat ve tehditleri içinde barındırmakta olduğuna ve bu kapsamda, kırsalda eğitimden sağlığa, hizmet sunumundan örgütlenmeye kadar birçok konuda zaman kaybedilmeden atılması gereken adımların olduğuna dikkat çekti. On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları döneminde geniş bir katılımla gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu çalışmasında ülkemizin kırsal kalkınma politikalarının belirlenmesine ışık tutan tespit ve bulgulara değindi.

Panelin son konuşmasını gerçekleştiren Ajansımız Program Yönetim Birimi Başkanı Ekrem AYALP ise kırsal alana ilişkin geçmiş kabullerin aşındığı günümüz koşullarında, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki ayrımın bulanıklaştığını, kırsal alanlarda yaşanmakta olan değişimin dinamiklerine ilişkin yaygın kabul gören; tarımsal odaklı, kır-kent ilişkisinin niteliğini odağına alan ve/veya küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği yeni fırsatlar ve kısıtların belirleyiciliği esasıyla temellendirilen üç üst anlatı olduğunu belirtti. Kırsal ekonomik coğrafyanın günümüzde giderek belirginleşen dışa dönük, çok katmanlı ve çok aktörlü yapısını gözeterek, buralarda kalkınmanın sağlanmasına yönelik müdahaleyi geliştirebilmek için kır ile kent arasındaki ilişkiyi farklı boyutları ile ele almanın sağlayacağı imkanların tartışılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğe iştirak eden araştırmacılar ile kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından yöneltilen sorular, ifade edilen görüş ve öneriler ile gerçekleşen genel değerlendirme oturumu ile etkinlik sonlandı.