İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı

İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı

İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Hizmet Alımı İşi İhale İlanı

İzmir’in turizm sektöründen aldığı payı artırmak ve bu yolla sürdürülebilir sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için turizme yönelik tanıtım ve altyapının geliştirilmesine ilişkin önceliklerinin ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla, İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Hizmet Alımı işi herkese açık ihale usulüyle ihale edilecektir.

1) Ajansın İrtibat Bilgileri
a) Adres: Şehit Fethi Bey Caddesi Birlik Plaza No:49/1 Kat:3, Gümrük, 35210 Konak/İzmir/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks: +90 232 489 81 81 / +90 232 489 85 05

c) Elektronik Posta Adresi: tdi@izka.org.tr

2) İhalenin Konusu İşin
a) Niteliği: Hizmet Alımı

b) Yapılacağı Yer: İzmir

c) İşin Süresi: 9 ay

3) İhale Usul, Yer ve Zamanı
a) Usulü: “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma İhale Usul ve Esasları” Yönetmeliğinin 10. Maddesinde Belirtilen; “Herkese Açık İhale Usulü”.

b) Yapılacağı yer: İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası

c) Tarihi ve saati: 12.04.2019 Cuma, Saat 14.00/TSİ

4) İhale Katılım Şartları ve İstenen Belgeler
İhaleye en az biri yerli olmak üzere, firma ya da kurumlardan oluşacak konsorsiyumlar katılım sağlayabilir. Konsorsiyum koordinatörü olacak kurum ya da firma, kentsel pazarlama, ülke tanıtımı, destinasyon yönetimi ya da turizm stratejisi hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.

İhaleye katılma şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde kullanılacak kriterlere ilişkin detaylar, İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Hizmet Alımı İhalesi Teknik ve İdari Şartnamelerinde tanımlanmıştır.

5) İhale Dokümanlarının Temini
İhale dokümanı İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dosyasını 500 TL/100 € bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İhale dosyası aşağıda belirtilen yöntemlerle temin edilebilir:

  • Elden teslim: İstekliler ihale dokümanı satış bedelini aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yatırdığına dair dekontu Ajansa elden teslim ederek ihale dosyasını satın alabilirler.
  • Posta veya kargo:İhale ilanı ekinde yer alan İhale Dokümanı Talep Formunun (Ek-1) ve ihale dokümanı satış bedelinin aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yatırıldığını gösteren banka dekontunun, Ajans’a faks, posta veya e-posta (tdi@izka.org.tr) yoluyla iletilmesinin adrese gönderim sağlanabilir.
  • E-posta: İhale ilanı ekinde yer alan İhale Dokümanı Talep Formu (Ek-1) ve ihale dokümanı satış bedelinin aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yatırıldığını gösteren dekontun Ajansa e-posta (tdi@izka.org.tr) yoluyla iletilmesinin ardından, ihale dosyası elektronik ortamda gönderilebilir.

 

Posta, kargo ve e-posta ile ihale dosyasının satın alınması durumunda, teknik, idari şartname ve eklerinin eksiksiz olarak teslim alındığını belirten ihale ilanı ekinde yer alan İhale Dokümanı Teslim Alındı Belgesi’nin (Ek-2) imzalanarak ihale öncesinde tdi@izka.org.tr mail adresine gönderilmesi ihaleye katılım için şarttır.

6) Ajans Banka Hesap Bilgileri

  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Efes/İzmir Şubesi
  • SWIFT Kodu : TCZBTR2AXXX
  • TL: TR850001001333466260105071
  • USD: TR090001001333466260105081
  • EUR: TR950001001333466260105085

 

7) Teklif Geçerlilik Süresi ve Teminatlar
a) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

b) Bu iş için isteklilerden; ihale konusu işe ait teklif bedelinin %3’ünden az olmamak koşuluyla geçici teminat istenecektir.

8) Tekliflerin Verileceği Yer ve Tarih
Teklifler, 12.04.2019, Saat 14:00’e kadar İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası’nın Şehit Fethi Bey Cad. No:49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük/İzmir/TÜRKİYE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

9) İhale Sürecine Yönelik Bilgi Edinme
İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Hizmet Alımı İhalesi ile ilgili olarak, istekliler ihale dokümanı ve eklerinde verilen bilgilerin dışında daha fazla bilgi edinmek için İzmir Kalkınma Ajansına başvurabileceklerdir. İsteklilerin bilgi taleplerini tdi@izka.org.tr e-posta adresine yapmaları esas olup Ajans tarafından yapılacak yazılı açıklama ihale dokümanı alanların tamamına haftalık olarak e-posta ile gönderilir.

10) “Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları”, Madde 17, (h) fıkrası gereğince “Ajansın, 2886 Sayılı Devlet İhale ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, veya kısmen ihale etmekte serbest olduğu, ihalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamayacağı bilinmelidir.