İZMİR KALKINMA AJANSI KAT/ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI

İZMİR KALKINMA AJANSI KAT/ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İzmir İlçesi Konak
Mahallesi Akdeniz Ada 7490
Yüzölçümü 1.505 m2 Parsel 5
Cinsi Arsa Toplam İnşaat Alanı 9.638,96 m2
Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu H max: 24,80 m Yapılaşma Koşullu (TM) Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi

 

İhaleye Konu İşin;

Adı-Niteliği İzmir Kalkınma Ajansı Kat/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım İşi
İhale Yöntemi Kapalı Teklif
Geçici Teminat Miktarı 15.000.000 TL
İhale Dokümanlarının

rüleceği ve Satın

Alınacağı Adres

İzmir Kalkınma Ajansı

Megapol Çarşı Kule 1203/11 Sk. No: 5-7 Kat: 19 Halkapınar Konak/İzmir

Telefon numarası: +90 (232) 489 81 81/199

Faks numarası: +90 (232) 489 85 05

E-posta: ihale@izka.org.tr

İhale Doküman Bedeli 20.000 TL
Banka Bilgileri T.C. Ziraat Bankası Efes Şubesi

TR85 0001 0013 3346 6260 1050 71

İhalenin Yapılacağı Adres İzmir Kalkınma Ajansı

Megapol Çarşı Kule 1203/11 Sk. No: 5-7 Kat: 19 Halkapınar Konak/İzmir

İhale Tarih ve Saati 03.02.202314:00

 

  1. Taşınmazın en az 642 m2’lik kısmına (taşınmazın yüzde 42,65’i) şartnamede yer alan şartlar dâhilinde ve avan projeye uygun şekilde İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere bina inşa edilecektir. İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası olarak bağımsız bir blok yapılacak olup binanın inşaat alan büyüklüğü ve arazi üzerindeki ayak izi, ihale neticesinde ortaya çıkacak oran dikkate alınarak aynı oranda büyütülecektir. Teklif edilecek oran hiçbir şekilde avan projedeki alan miktarının altında olmayacaktır.
  2. İhale değerlendirilmesi ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen toplam alan miktarı ile birlikte teklif edilen alan dışında idari şartnamede belirtilen unsurlardaki puanlama dikkate alınarak belirlenecektir.
  3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dosyasında yer almaktadır.
  4. İhale dosyası İzmir Kalkınma Ajansı adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 20.000 (yirmi bin) TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dosyasını satın almaları zorunludur. İhale dosyası satış bedeli İdarenin banka hesabına yatırılacaktır.
  5. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
  6. Teklifler, ihale saatine kadar İdareye verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.
  7. İzmir Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.