İzmir Kalkınma Ajansı İhale İlanı

İzmir Kalkınma Ajansı İhale İlanı

Hizmet Aracı Satın Alımı işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

  1. Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adresi: Şehit Fethi Bey Cad. No:49/1 Birlik Plaza K:3 Gümrük Konak-İZMİR

b) Telefon ve faks numarası: 0232 489 81 81 – 0232 489 85 05

c) Elektronik posta adresi : info@izka.org.tr

  1. İhale Konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 (bir) adet D segmenti binek hizmet aracı satın alımı

b) Teslim yeri: İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir

  1. İhalenin

a) Usulü: Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları’nın 10. maddesi doğrultusunda Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer: İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası

c) Tarihi: 15.10.2020

ç) Saati:10.00

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dosyasında yer almaktadır.
  2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
  3. İhale dokümanı İzmir Kalkınma Ajansı adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 10 (on) TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dosyası satış bedeli Ajansın T.C. Ziraat Bankası Efes Şubesi “TR85 0001 0013 3346 6260 1050 71” IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
  4. Teklifler, 15.10.2020, saat 10.00’a kadar Ajansa verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
  5. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir.
  6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
  7. İzmir Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.