İzmir Kalkınma Ajansı Araç Satış İhale İlanı

İzmir Kalkınma Ajansı Araç Satış İhale İlanı

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) mülkiyetinde bulunan 1 adet aracın satışı Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

 1. Ajansın İrtibat Bilgileri
a) Adresi : Şehit Fethi Bey Cad. No:49/1 Birlik Plaza K:3 Gümrük- İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0232 489 81 81/199 – 0232 489 85 05

 

 1. İhale Konusu İşin;
a) Cinsi : Otomobil (Sedan)
b) Markası : Volkswagen
c) Ticari Adı : Passat 2.0 TDI
ç) Model Yılı : 2011
d) Plakası : 35 KA 670
e) Yakıt Cinsi : Motorin
f) Muhammen Bedeli (TL) : 119.770,88
g) Geçici Teminatı (TL) : 3.593,13
ğ) Teslim yeri : İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir

 

 1. İhalenin;
a) Usulü : Açık Teklif (2886 sayılı kanunun 45. maddesi kıyasen uygulanmak üzere)
b) Yapılacağı yer : İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası
c) Tarihi : 03.11.2020
ç) Saati : 14.00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dosyasında yer almaktadır. İstekliler, ihale dosyasını ihale saatine kadar İdarenin Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük İZMİR adresinden veya izka.org.tr internet sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilirler.
 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içerisinde ihale saatine kadar İdareye sunmaları gerekir.
  • Gerçek Kişiler;
   1. Geçici Teminat mektubu/dekontu veya makbuzu,
   2. İstekli Bilgi Formu (Ek:1),
   3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • İstekli adına vekil olarak katılanların, ihaleye katılma yetkisini içeren noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirküleri. (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir)
 • Tüzel Kişiler;
  1. Geçici Teminat mektubu/dekontu veya makbuzu,
  2. İstekli Bilgi Formu (Ek:1),
  3. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir.)
 1. İhale oturumuna isteklinin resmi yetkilisi dışında katılım söz konusu ise ihaleye katılma yetkisini içeren noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirküleri. (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir.)
 1. İhale bedeli ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde peşin olarak ödenecektir.
 2. Araç ile ilgili KDV, her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcısına aittir.
 3. İzmir Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

 

Araç Satış Şartnamesi İçin Tıklayınız

Ekspertiz Raporu İçin Tıklayınız