PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

29 Ocak 2016

Genel Amaç

İzmir’de yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri kapsamında yenilikçi ürün üretim kapasitesinin geliştirilmesi; yenilenebilir enerji kullanımının tüm sektörlerde yaygınlaştırılması

Özel Amaç

İzmir’de yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi; yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir çevresel performansın artırılması

Öncelikler

Öncelik 1:
Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği veya ticarileştirme çalışmaları
Öncelik 2:
Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgâr enerjisi içeren sistemler hariç olmak üzere güneş, biyokütle, jeotermal) ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak belirlenen limitler arasında kapasiteye sahip yatırımlar yapılması
Öncelik 3:
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Bileşen Bütçesi

7.500.000 TL

7.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

75.000 TL – 600.000 TL

75.000 TL – 1.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

% 10 – % 75

Proje Süresi

12 Ay

12 Ay

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

 • KOBİ’ler
 • Kamu kontrolündeki işletmeler
 • Serbest Bölge Yönetici Şirketleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
 • Üniversite rektörlükleri
 • Organize sanayi bölgesi yönetimleri
 • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
 • Kooperatifler (Konut yapı kooperatifleri hariç) ve birlikler
 • Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları