PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Turizm ve Çevre Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi

26 Mart 2010

Amaç

İzmir (TR31) bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliğinin artırılmasına ve çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunmak

Öncelikler

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler Bileşeni

Öncelik 1: Turizm için önemli alanların görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi
Öncelik 2: Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi
Öncelik 3: Özellikle havza alanlarında ve turizm değerine sahip bölgelerde evsel ve endüstriyel atıksulardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi
Öncelik 4: Kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu temini ve kalitesinin artırılması
Öncelik 5: Bölgede katı atık bertaraf kapasitesinin ve tehlikeli atık depolama kapasitelerinin artırılması
Öncelik 6: Kentsel ve endüstriyel katı ve tehlikeli atıkların geri dönüşüm, kazanım, yeniden kullanımının sağlanması
Öncelik 7: Hava kirliliği yoğun sanayi bölgelerinde hava kalitesi izleme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi
Öncelik 8: Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin temin edilmesi ve kullanılması amacı ile altyapının geliştirilmesi

Dernekler, Vakıflar ve Odalar Bileşeni

Öncelik 1: Bölgedeki doğal, tarihi (ören yerleri vb.) ve kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması
Öncelik 2: Kır, kent, kongre ve kültür turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi
Öncelik 3: Alternatif deniz turizmi türlerinin (deniz sporları, kruvaziyer turizmi vb.) geliştirilmesi
Öncelik 4: Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması
Öncelik 5: Atık azaltımına yönelik olarak geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım yöntemlerinin yaygınlaştırılması

Toplam Bütçe

12.644.196 TL

Proje Başına Asgari/Azami Destek Tutarı

50.000 TL – 600.000 TL

Proje Başına  Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 75

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler Bileşeni

Dernekler, Vakıflar ve Odalar Bileşeni

Proje Süresi

18 Ay

12 Ay

Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
  • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Köy Muhtarlıkları)
  • 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler
    Üniversiteler

Dernekler, Vakıflar ve Odalar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  • Dernekler
  • Vakıflar