Turizm ve Çevre

İzmir (TR31) bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliğinin artırılmasına ve çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ilan edilen programa başvurular 26 Mart 2010 saat 17:00 itibariyle sona erdi.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 209 / 21:00

Öncelikler

 • Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler Tarafından Yapılacak Başvurular için Öncelikler
  • Turizm için önemli alanların görsel algılama ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi
  • Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi
  • Özellikle havza alanlarında ve turizm değerine sahip bölgelerde evsel ve endüstriyel atıksulardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi
  • Kırsal alanlarda içme ve kullanma suyu temini ve kalitesinin artırılması
  • Bölgede katı atık bertaraf kapasitesinin ve tehlikeli atık depolama kapasitelerinin artırılması
  •  Kentsel ve endüstriyel katı ve tehlikeli atıkların geri dönüşüm, kazanım, yeniden kullanımının sağlanması
  • Hava kirliliği yoğun sanayi bölgelerinde hava kalitesi izleme sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi
  • Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin temin edilmesi ve kullanılması amacı ile altyapının geliştirilmesi

 

 • Dernekler, Vakıflar ve Odalar Tarafından Sunulacak Projelere Yönelik Öncelikler
  • Bölgedeki doğal, tarihi (ören yerleri vb.) ve kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması
  • Kır, kent, kongre ve kültür turizmi gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi
  • Alternatif deniz turizmi türlerinin (deniz sporları, kruvaziyer turizmi vb.) geliştirilmesi
  • Çevre dostu ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması
  • Atık azaltımına yönelik olarak geri dönüşüm, geri kazanım, yeniden kullanım yöntemlerinin yaygınlaştırılması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, programın önceliklerinden en az birinin kapsamına giren ve süresi 12 ayı geçmeyecek projeler uygun kabul edildi. Başvuran projeler arasından 38 tanesi başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Program Bütçesi 12.644.196 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 50.000 TL / 600.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %75

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.