GreenTech İzmir, kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını buluşturmaya devam ediyor!

Dijital ortamda gerçekleşecek buluşmaya, Türkiye’nin her yerinden yeşil teknoloji startupları ve kurumsal aktörleri bekliyoruz

GreenTech İzmir continues to bring corporate actors and green technology startups together!

We accept applications of green technology startups and corporates from all over Turkey for the online program

GREENTECH İZMİR HAKKINDA

 

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimcilere yönelik bir hızlandırma programı olan Greentech, 2018 yılından beri kurumsal aktörler ve girişimcileri buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan program kapsamında tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren startupların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren startuplar 6 haftalık hızlandırma  kampından sonra gerçekleştirilecek Demo Day etkinliğinde projelerini sektördeki kurumsal aktörlere (yerel yönetimler, ilgili özel sektör ve girişim sermayesi temsilcileri) sunacaktır.

Online olarak yürütülecek programa ülke genelinde faaliyet gösteren startuplar başvuru yapabilecektir. Startupların öncelikli olarak aşağıda belirtilen alanlarda geliştirdikleri ya da yerlileştirdikleri ürün ve hizmetleri kapsayan projeleri ile başvuru yapmaları beklenmektedir:

 

Evsel atıklar

 • Kaynağında ayrıştırma, toplama, taşıma (ölçme ve takip teknik/teknoloji ve sistemleri) ve işleme
 • Geri kazanım ve geri dönüşüm
 • Organik atıkların ayrıştırılması ve değerlendirilmesi (kompost, biyogaz vb. )
 • Karışık toplanan atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı
 • Çöp gazı/arıtma çamurundan enerji üretimi
 • Arıtma çamurlarının yönetimi
 • Deniz atıklarının toplanması ve bertarafı
 • Özel atıkların (ömrünü tamamlamış lastikler, atık pil ve aküler, elektronik atıklar, bitkisel ve madeni yağlar) geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı
 • Koku yönetimi

 

Sanayi atıkları

 • Kaynağında ayrıştırma, toplama, taşıma (ölçme ve takip teknik/tekloloji ve sistemleri) ve işleme
 • Atıklardan alternatif hammadde/ biyoyakıt üretimi
 • Gıda, kâğıt, plastik, geri dönüşüm sektörleri öncelikli olmak üzere sanayi atıklarının geri dönüşümü
 • Çevre duyarlı tehlikeli atık bertarafı
 • Endüstriyel simbiyoz uygulamaları
 • Atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı

 

Tarım atıkları

 • Atıklardan alternatif hammadde üretimi
 • Tarımsal kimyasal ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, geri dönüşümü ve bertarafı
 • Kirletilmiş toprak ve su kaynaklarının iyileştirilmesi

ABOUT GREENTECH İZMİR

 

Greentech is an acceleration program addressing entrepreneurs in green technologies and sustainability and has brought together corporate actors and entrepreneurs since 2018. The fifth rerun of the program this year aims to strengthen startups that produce or localize innovative techniques, technology, processes, materials, automation solutions, software, or services for the recycling of agricultural, industrial, and domestic waste.

Startups operating in recycling will participate in an 6 week acceleration camp, which will be followed by a Demo Day event where they will have the opportunity to present their projects to corporate actors (local administrations, representatives from the private sector, and venture capital investors).

The program will be online and available to startups from all around the country. Startups are to apply with projects addressing goods or services that they developed or localized primarily in the following areas:

 

Domestic waste

 • Sorting waste at the source, collecting, transporting (measurement and tracking techniques, technologies and systems), and processing
 • Recovery and recycling
 • Sorting and recovering organic waste (compost, biogas, etc.)
 • Sorting and recovering waste collected in a mixture
 • Generating power from landfill gas/sewage sludge
 • Sewage sludge management
 • Collecting and disposing of marine pollution
 • Recovering, recycling, or disposing of special wastes (expired tires, waste cells or car batteries, electronic waste, vegetative or mineral oils)
 • Odor control

 

Industrial waste

 • Sorting waste at the source, collecting, transporting (measurement and tracking techniques, technologies and systems), and processing
 • Producing alternative raw materials/biofuel from waste
 • Recycling industrial waste with a priority in food, paper, plastic, and recycling industries
 • Eco-friendly hazardous waste disposal
 • Industrial symbiosis practices
 • Waste water recycling and recovery

 

Agricultural waste

 • Producing alternative raw materials from waste
 • Collecting, transporting, recycling, and disposing of agrochemical packaging waste
 • Rehabilitating polluted soil and water resources

BAŞVURU KRİTERLERİ

 

Faaliyet Alanı
■ Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik temasında çalışan startuplar
■ Gıda, tarım ve su teknolojileri temasında çalışan startuplar

Startup Aşaması
■ Proje Aşaması (Teknoloji validasyonu ve kavram kanıtlama)
■ Prototip Aşaması
■ Erken Ticarileşme Aşaması
■ Olgunluk Aşaması

APPLICATION CRITERIA

 

Activity Area
■ Startups working on green technologies and sustainability
■ Startups working on food, agriculture and water technologies

Startup Phase
■ Project Phase (Technology validation and proof of concept)
■ Prototype Phase
■ Early stage of commercialization
■ Maturity Stage

NEDEN KATILMALI?

 

Kurumsal Aktörler
■ İnovasyona, yeni fikirlere, yeni projelere erken erişen olmak
■ Geleneksel iş modellerinden çıkmak ve şirket içindeki yenilikleri açık inovasyon ve işbirlikleri ile hızlandırmak
■ Gelecek stratejilerini, henüz süreçlerine dahil etmedikleri yeni teknoloji alanlarını yakından izleyerek şekillendirmek
■ Sürdürülebilirliğe ve Türkiye’de yaratılacak özgün değere yeni bir modelle katkı vermek

Startuplar
■ Pazara ve ürüne ilişkin teknik geri bildirim
■ Kurumsal aktör ağına girmek
■ Müşteri ve pazar doğrulama
■ Ar-Ge işbirliği olasılıkları
■ Potansiyel müşteriler ile bir araya gelmek
■ Yatırım ve satış olasılıklarını değerlendirebilmek
■ Altyapı, test olanağı gibi kaynaklara erişim olasılıkları

WHY ATTEND?

 

Corporates
■ To access new ideas and innovative projects beforehand
■ To transform the traditional business models and accelerate the innovations within the company by open innovation and collaboration
■ To shape the future company strategies through following new technology fields and ideas
■ To contribute to the sustainability and to unique value creation in Turkey through a new engagement initiative

Startups
■ Technical feedback on your product and the market
■ To get involved in corporate network
■ Market and customer validation
■ R&D collaboration possibilities
■ Come together with potential customers
■ Investment possibilities
■ Access to infrastructure

TAKVİM | CALENDAR

15 Eylül – 27 Ekim | 15 September – 27 October 2021 
Başvurular
——
Applications

10 Kasım | November 2021
Hazırlık Kampı (Online)
——
Boot Camp (Online)

1 Aralık | December 2021
Startup – Kurumsal Aktör Buluşma Günü (Online)
——
Demo Day (Online)

BAŞVURU | APPLICATION

15 Eylül – 27 Ekim | 15 September – 27 October 2021

GreenTech İzmir 2021 Programı başvuru süreci sona ermiştir.
——
Application period has ended. Thank you for your attention!

İLETİŞİM | CONTACT