Program Hedef ve Öncelikleri ile Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

Programın Hedefi

Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı’nın hedefi, TR31 İzmir Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması, bölgedeki ekonomik dayanıklılığın arttırılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın girişimciler, üreticiler ve kurumsal aktörler tarafından içselleştirilmesi için sürdürülebilir üretim teknikleri ve dijital dönüşüm alanlarında öncü, özgün ve örnek (3Ö) projeleri hayata geçirmektir.

Programın Öncelikleri

Programın öncelikleri, her bir başvuru sahibi grup için aşağıda belirtilmiştir;

 

 • Girişimciler: Sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe daha az kaynak kullanımını hedefleyen sürdürülebilir üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve yerlileştirilmesi.

 

 • Üreticiler:
  • Sanayi ve tarım sektöründe sürdürülebilir üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması,
  • Temiz enerji ve temiz teknolojiler öncelikli olmak üzere firmaların orta-yüksek veya yüksek teknoloji seviyesinde tedarik ve değer zincirine dahil olması, yüksek katma değerli ürün üretmesi ya da yeni bir ürünün üretimine yönelik sektör değişikliği gerçekleştirmesi.

 

 • Kurumsal Aktörler:
  • Topluma yönelik hizmetlerde verimliliği ve iş kalitesini artırmak için dijital dönüşümün sağlanması,
  • Kurumların enerji tüketimlerini azaltmak için enerji verimliliği çözümlerinin uygulanmasıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları

Programa her bir başvuru sahibi grup için aşağıda belirtilen niteliklere sahip tüzel kişiler başvurabilir;

 

 • Girişimciler: Bu grup kapsamında firma başvurusu ve kurumsal başvuru olmak üzere iki tür başvuru yapılabilir.
  • Firma Başvurusu: “Program Öncelikleri” başlığında belirtilen öncelik doğrultusunda faaliyet gösteren, başvuru tarihi itibarıyla en fazla on (10) yaşında olan ve teknoloji hazırlık seviyesi (TRL) bakımından ticarileşmeye hazır teknolojik bir ürüne sahip teknoloji tabanlı girişim şirketleri ve ileri teknoloji malzeme üreticileri tarafından başvuru yapılabilir.
   • Yazılım üreten firmalar en az TRL 4 aşamasında olan kavramsal ispatı tamamlanmış projeler ile teknik bakımdan projeyi tamamlamaya yetkin olduklarını kanıtlayacak geçmiş tecrübelerini referans göstererek başvuru yapabilir.
   • Donanım/Ekipman üreten firmalar en az TRL 6 aşamasında olan prototipi tamamlanmış, kullanım aşamasında elzem yazılım ve programlamayı içeren projeler ile başvuru yapabilir.
   • İleri teknoloji malzeme üreten firmalar, en az TRL 6 aşamasında olan prototipi tamamlanmış, kullanım aşamasında projeler ile başvuru yapabilir.
  • Kurumsal Başvuru: “Program Öncelikleri” başlığında belirtilen öncelik doğrultusunda girişimcilere yönelik açık inovasyon programı uygulamak üzere Teknokent yönetici şirketleri, bünyesinde Ar-Ge merkezi bulunan şirketler, teknolojik girişimlere ait ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik faaliyette bulunmuş dernek ve vakıflar ile firmalar tarafından başvuru yapılabilir.

 

Üreticiler kategorisinde yer alan firma ve kuruluşlar bu grup tarafından geliştirilecek projelerde proje ortağı olabilir.

 

 • Üreticiler: Bu grup kapsamında firma başvurusu ve kurumsal başvuru olmak üzere iki tür başvuru yapılabilir.
  • Firma Başvurusu:
   • Kaynak tüketimi (enerji-elektrik, doğalgaz; su vb.) fazla olan ve rekabet güçlerini koruyup geliştirmek için kaynak tüketiminde tasarruf etme ihtiyacı duyan; katı ve sıvı atık üretme özelliğine bağlı kirletici niteliği yüksek üretim konularında faaliyet gösteren ve istihdamı 10 ve üzerinde olan firmalar başvuru yapabilir.
   • Temiz enerji ve temiz teknolojiler konusu öncelikli olmak üzere orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde üretim gerçekleştirip daha yüksek katma değerde üretim, ulusal veya uluslararası tedarik zincirlerine dahil olma, sektör değişikliği içeren yeni ürün üretimi gerçekleştirecek veya yerlileştirme niteliğinde üretim yapacak firmalar başvuru yapabilir.
  • Kurumsal Başvuru: “Program Öncelikleri” başlığında belirtilen öncelik doğrultusunda ölçek büyüklüğü açısından firmaların/tek başına üstlenemeyeceği niteliğe sahip projeler için organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve tarımsal amaçlı kooperatifler başvuru yapabilir.

 

 • Kurumsal Aktörler: “Program Öncelikleri” başlığında belirtilen öncelik doğrultusunda topluma yönelik hizmetlerin dijital ortama taşınmasını ya da enerji verimliliği çözümlerinin uygulanmasını amaçlayan projeler için kamu kurumları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından başvuru yapılabilir.