×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN

Yenilik ve Girişimcilik

İzmir’i yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek için çalışıyoruz.

2014 - 2023 BÖLGE PLANI
Image

Bir bölgenin ekonomisinin güçlü olması, üretkenliği, büyüme hızı, rekabet gücü, ihracatı, sermaye büyüklüğü ve işgücünün niteliği ile yakından ilgilidir. İzmir’de bölgesel ekonominin güçlendirilmesi adına verimli ve katma değeri yüksek üretimin artırılmasını amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda altyapıyı, insan kaynaklarını, kamu, özel sektör ve sivil toplum kesimleri arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışıyoruz. Yenilik ve teknoloji tabanlı üretimi, girişimciliği, katma değerli ürün ve hizmet ihracatını artırmak için planlamalar yapıyor, bu planlar doğrultusunda faaliyetler yürütüyoruz.

Strateji ve Analizler

 • 2019

  İzmir Yenilik Ekosistemi 2018 İzleme Raporu

  İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinin yıllık olarak incelendiği raporda bölge yenilik kapasitesinin mevcut durumu güncel biçimde tespit edilmektedir.

  İNCELEYİN →
 • 2016

  İzmir Yenilik Ekosistemi Ağ Haritası

  Bölgesel yenilik ekosistemi içinde yer alan kurum ve kuruluşlar, bunların sağladıkları hizmetler ve birbirleri ile ilişkileri analiz edilerek interaktif olarak kullanılabilen İzmir Yenilik Ekosistemi Ağ Haritasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

  İNCELEYİN →
 • 2016

  İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi

  İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergeleri analiz edilmiş, ekosistemin gelişimi ve strateji belgesiyle belirlenen amaçlara hangi düzeyde ulaşıldığının tespiti sağlanmıştır.

  İNCELEYİN →
 • 2012

  İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi

  İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İZKA tarafından EBİLTEM ve TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanmıştır. İzmir’in Ar-Ge ve yenilik potansiyelini belirleyen ve bu potansiyeli geliştirmeye yönelik eylem planını içeren strateji belgesi tüm bölge paydaşları için yol göstericidir.

  İNCELEYİN →
 • 2012

  İzmir Kümelenme Stratejisi

  Bölge, rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi için yürütülen kümelenme faaliyetleri mevcut ve potansiyel kümelerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan İzmir Kümelenme Stratejisi çerçevesinde yönetilmektedir.

  İNCELEYİN →
 • 2013

  İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilme Stratejisi

  Ajansımız tarafından TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) işbirliğinde hazırlanan İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi ülkemizde yerel kaynaklar ve yerel katılım ile yapılan ilk bölgesel girişimcilik stratejisidir. Strateji belgesi İzmir’deki girişimcilik ekosisteminin yol haritasıdır.

  İNCELEYİN →
 • 2012

  Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi

  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliğinde hazırlanan İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi, İzmir’in bilgi toplumuna ve akıllı kente dönüşümünün teşvik edilmesi noktasında ajansımızın ve diğer paydaşların ilgili faaliyetlerine temel teşkil etmektedir.

  İNCELEYİN →
 • 2014

  Yatırım Tanıtım Stratejisi

  Ajansımızın İzmir'e yabancı yatırım çekmek için tanıtım çalışmalarına odaklanmasına imkân sağlayan stratejide, İzmir’in başarı gösterebileceği yüksek potansiyele sahip iki sektörden biri Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) olarak belirlenmiştir.

  İNCELEYİN →

Sağlanan Destekler


İzmir Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

166

Yenilik ve Girişimcilik Odaklı Proje

178M

TL Mali Destek

Geleceğe Değer Katmak AB Projesi

Image

2015 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecini desteklemek amacıyla finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu-IV Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı kapsamında, “Kalkınma Ajansları için Ekonomik Kalkınma Modelleri ve Analitik Araçlar” önceliğine yönelik olarak proje başvurusunda bulunuldu. “Geleceğe Değer Katmak” başlıklı proje başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı.

Geleceğe Değer Katmak Projesi, kümelenme politika ve araçları ile yerel değer zinciri geliştirmede yerel aktörlerle tecrübe paylaşımını ve kapasite geliştirmeyi amaçlıyor.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi örneğinde, özgün bir metodoloji ile değer zinciri analizi gerçekleştirmek, bu analize dayanarak kümenin rekabet gücünü artıracak politikalar üretmek ve bu politika önerilerini hayata geçirmek proje çıktıları arasındadır.

İzmir ile İtalya’daki Piedmont Bölgesi arasında deneyim paylaşımı öngören projenin uygulanmasıyla İzmir Kümelenme Stratejisi, çalışma programı ve bölge planındaki hedeflerin gerçekleşmesi sağlanacak, geliştirilen modelin diğer sektörler için de uygulanabilir olması ile çalışmanın sürdürülebilirliği güçlenecektir.

İzmir’in Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Image

Büyük bir paradigma değişimi olan dijital dönüşüm sürecine firmaların/kurumların nereden başlamaları gerektiğine ilişkin rehberlik ihtiyacı duyulmaktadır. İZKA’nın koordinasyonunda yürütülen Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı çalışması firmalara dijitalleşme olgusu ve ilgili teknolojiler karşısındaki hazırlık durumlarını özgün bir model ile tespit etmeye yardım edecek, bu konuda kamu tarafından yürütülecek çalışmalara, geliştirilecek politikalara ve kaynak tahsisine destek sağlayacaktır.

Çalışmanın en belirgin özelliği; ulusal iş yapma kültür ve yöntemlerini dikkate alması, tüm sektörleri kapsayıcı olması, firmaların dijital dönüşüm yolculuklarında yol haritasını hazırlamalarına yardımcı olmasıdır.

Çalışmada öncelikli olarak ulusal ve uluslararası literatür incelenecek ve sonrasında yapılacak çalıştay ile katılımcı bir şekilde firmaların dijital olgunluk düzeyini ölçmeye yarayacak kriter setleri belirlenecek sonrasında pilot uygulamalar ile sahada test edilecektir. Oluşturulacak model sonrasında internet sitesi aracılığıyla tüm firmalara ulaştırılacaktır.

Etkinlikler