loading Yükleniyor...

Yenilik ve Girişimcilik

İzmir’i yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek için çalışıyoruz.
2020 Çalışma Programı
yenilik ve girişimcilik

Bir bölgenin ekonomisinin güçlü olması, üretkenliği, büyüme hızı, rekabet gücü, ihracatı, sermaye büyüklüğü ve işgücünün niteliği ile yakından ilgilidir. İzmir’de bölgesel ekonominin güçlendirilmesi adına verimli ve katma değeri yüksek üretimin artırılmasını amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda altyapıyı, insan kaynaklarını, kamu, özel sektör ve sivil toplum kesimleri arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışıyoruz. Yenilik ve teknoloji tabanlı üretimi, girişimciliği, katma değerli ürün ve hizmet ihracatını artırmak için planlamalar yapıyor, bu planlar doğrultusunda faaliyetler yürütüyoruz.

Strateji ve Analizler
2019

İzmir Yenilik Ekosistemi 2019 İzleme Raporu

Kurumsal göstergeler, akademik göstergeler ve sanayi göstergeleri olmak üzere üç temel kategoride toplam 35 göstergeye dayanan bu çalışmada İzmir’in Ar-Ge ve yenilik performansının yatırımcılar, araştırmacılar ve politika yapıcılara güncel olarak sunulması amaçlanmıştır. Ajansımızca hayata geçirilen İzmir Yenilik İzleme Sistemi kapsamında her yıl düzenlenen bu rapor 2019 yılı içinde elde edilen veriler ve 2017-2018 döneminde yaşanan eğilimler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İNCELEYİN
2019

İzmir Yenilik Ekosistemi 2018 İzleme Raporu

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergelerinin yıllık olarak incelendiği raporda bölge yenilik kapasitesinin mevcut durumu güncel biçimde tespit edilmektedir.

İNCELEYİN
2016

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi

İzmir’in Ar-Ge ve yenilik göstergeleri analiz edilmiş, ekosistemin gelişimi ve strateji belgesiyle belirlenen amaçlara hangi düzeyde ulaşıldığının tespiti sağlanmıştır.

İNCELEYİN
2014

Yatırım Tanıtım Stratejisi

Ajansımızın İzmir'e yabancı yatırım çekmek için tanıtım çalışmalarına odaklanmasına imkân sağlayan stratejide, İzmir’in başarı gösterebileceği yüksek potansiyele sahip iki sektörden biri Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) olarak belirlenmiştir.

İNCELEYİN
2013

İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilme Stratejisi

Ajansımız tarafından TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) işbirliğinde hazırlanan İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi ülkemizde yerel kaynaklar ve yerel katılım ile yapılan ilk bölgesel girişimcilik stratejisidir. Strateji belgesi İzmir’deki girişimcilik ekosisteminin yol haritasıdır.

İNCELEYİN
2012

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi, İZKA tarafından EBİLTEM ve TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanmıştır. İzmir’in Ar-Ge ve yenilik potansiyelini belirleyen ve bu potansiyeli geliştirmeye yönelik eylem planını içeren strateji belgesi tüm bölge paydaşları için yol göstericidir.

İNCELEYİN
Sağlanan Destekler

İzmir Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

166 Yenilik ve Girişimcilik Odaklı Proje
178M TL Mali Destek

İzmir’in Dijital Dönüşüm Yolculuğu

İzmir’in Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Büyük bir paradigma değişimi olan dijital dönüşüm sürecine firmaların/kurumların nereden başlamaları gerektiğine ilişkin rehberlik ihtiyacı duyulmaktadır. İZKA’nın koordinasyonunda yürütülen Dijital Dönüşüm Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı çalışması firmalara dijitalleşme olgusu ve ilgili teknolojiler karşısındaki hazırlık durumlarını özgün bir model ile tespit etmeye yardım edecek, bu konuda kamu tarafından yürütülecek çalışmalara, geliştirilecek politikalara ve kaynak tahsisine destek sağlayacaktır.

Çalışmanın en belirgin özelliği; ulusal iş yapma kültür ve yöntemlerini dikkate alması, tüm sektörleri kapsayıcı olması, firmaların dijital dönüşüm yolculuklarında yol haritasını hazırlamalarına yardımcı olmasıdır.

Çalışmada öncelikli olarak ulusal ve uluslararası literatür incelenecek ve sonrasında yapılacak çalıştay ile katılımcı bir şekilde firmaların dijital olgunluk düzeyini ölçmeye yarayacak kriter setleri belirlenecek sonrasında pilot uygulamalar ile sahada test edilecektir. Oluşturulacak model sonrasında internet sitesi aracılığıyla tüm firmalara ulaştırılacaktır.

Geleceğe Değer Katmak
AB Projesi

2015 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecini desteklemek amacıyla finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu-IV Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı kapsamında, “Kalkınma Ajansları için Ekonomik Kalkınma Modelleri ve Analitik Araçlar” önceliğine yönelik olarak proje başvurusunda bulunuldu. “Geleceğe Değer Katmak” başlıklı proje başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı.

Geleceğe Değer Katmak Projesi, kümelenme politika ve araçları ile yerel değer zinciri geliştirmede yerel aktörlerle tecrübe paylaşımını ve kapasite geliştirmeyi amaçlıyor.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi örneğinde, özgün bir metodoloji ile değer zinciri analizi gerçekleştirmek, bu analize dayanarak kümenin rekabet gücünü artıracak politikalar üretmek ve bu politika önerilerini hayata geçirmek proje çıktıları arasındadır.

İzmir ile İtalya’daki Piedmont Bölgesi arasında deneyim paylaşımı öngören projenin uygulanmasıyla İzmir Kümelenme Stratejisi, çalışma programı ve bölge planındaki hedeflerin gerçekleşmesi sağlanacak, geliştirilen modelin diğer sektörler için de uygulanabilir olması ile çalışmanın sürdürülebilirliği güçlenecektir.

Etkinlikler

İzmir Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı Geliştirilmesi Çalıştayı

Ajansımızın düzenlediği “İzmir Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Aracı Geliştirilmesi Çalıştayı”nda, firmaların dijital teknolojileri kullanması ve dijital dönüşümü yolunda önemli bir yapı taşı olacak çalışmaya imza atıldı

İNCELEYİN

Genç Beyinler Yeni Fikirler

Ege Bölgesindeki üniversitelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinin katılımı ile üniversite öğrencilerinin bitirme projelerinin sergilendiği, yaratıcı ve yenilikçi...

İNCELEYİN

GençBizz

2016 yılından bu yana, İzmir’de girişimcilik kültürünün genç yaşlarda yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen ve İZKA’nın İzmir'deki yerel ortağı olarak yer aldığı GençBizz Liseler...

İNCELEYİN