×
YENİLİK VE
GİRİŞİMCİLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
TEMİZ ENERJİ
TEMİZ TEKNOLOJİ
KIRSAL
EKONOMİ
TOPLUM
VE İSTİHDAM
HAKKIMIZDA DESTEKLER STRATEJİ VE ANALİZLER ETKİNLİKLER HABERLER DUYURULAR İHALE İLANLARI
DOKÜMAN MERKEZİ KAYS BİZE ULAŞIN
background

Mali Destek Programları

2019 - YENİ

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

Küçük Menderes Havzası’nda, beşeri ve doğal kaynakların sürdürülebilirlik odağında geliştirilmesine yönelik örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi amacıyla ilan edilen programın son başvuru tarihi 6 Eylül 2019’dur.

DETAYLAR

2019 - YENİ

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

Arayüz kuruluşlar aracılığıyla, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dahil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi amacıyla ilan edilen programın son başvuru tarihi 6 Eylül 2019’dur.

DETAYLAR

2017

Image

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı

İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi amacıyla özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapı ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayacak başarılı projelere destek verildi.

İNCELEYİN →
Image

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, mevcut kullanımının iyileştirilmesine, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projelerin desteklendiği program kapsamında başarılı projelere toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynak sağlanmaktadır.

İNCELEYİN →

2015

Image

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma

Mali Destek Programı, yarımada bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması amacıyla 2015 yılında yürütüldü.

İNCELEYİN →
Image

İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde sosyo-ekonomik gelişmeyi destekleyerek, İzmir’de yerel kalkınmanın hızlandırılmasını sağlayacak başarılı projelere mali destek sağladık.

İNCELEYİN →
Image

Mesleki Eğitim

İzmir’de iş gücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesini amaçlayan projelere destek verildi.

İNCELEYİN →
Image

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme

İzmir’de yer alan küçük ölçekli sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanmasını amaçlayan projelere destek verildi.

İNCELEYİN →
Image

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri

Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin desteklendiği program kapsamında toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması sağlandı.

İNCELEYİN →

2014

Image

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri

İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması için 34 projeye toplam 14.913.647 TL kaynak sağladık

İNCELEYİN →
Image

Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı

Program kapsamında toplam 12.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan sanayi bölgesi yönetimleri kullandırılması planlandı.

İNCELEYİN →

2013

Image

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim

Okul öncesi ve mesleki eğitimde kaliteli ve yenilikçi yöntemler geliştirmesine yönelik başarılı projelere destek sağlandı.

İNCELEYİN →

2012

Image

Yenilenebilir Enerji ve Çevre

İzmir Bölgesinde yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın arttırılması amaçlanmıştır.

İNCELEYİN →

2011

Image

2011 Yılı Teknolojik Üretim ve Yenilik

Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla belirlenen anahtar sektörlerdeki projelere destek sağladık.

İNCELEYİN →

2010

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik

Kırsalda sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandıracak tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik başarılı projelere mali destek sağladık.

İNCELEYİN →

Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik

İzmir’de sağlık, kent, kültür, alternatif deniz turizmi ve eko-turizmde yenilikçiliğin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik başarılı projelere mali destek sağladık.

İNCELEYİN →

2009

Turizm ve Çevre

İzmir (TR31) bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliğinin artırılmasına ve çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile başarılı projelere mali destek sağladık.

İNCELEYİN →

Tarım ve Kırsal Kalkınma

İzmir’de tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına, bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amaçlandı.

İNCELEYİN →

2008

KOBİ Mali Destek Programı

İşletmelerin rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamanın yanı sıra, temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etmek amacıyla uygun projelere mali destek sağladık.

İNCELEYİN →

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Program sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yürütüldü.

İNCELEYİN →