loading Yükleniyor...
2017 - YENİ

Protection and Sustainability of Cultural Heritage

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, mevcut kullanımının iyileştirilmesine, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projelerin desteklendiği program kapsamında başarılı projelere toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynak sağlanmaktadır.

DETAILS
2017 - YENİ

Small Scale Infrastructure to Improve Social Cohesion

İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi amacıyla özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapı ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayacak başarılı projelere destek verildi.

DETAILS

2015

Vocational Education

Vocational Education

İzmir’de iş gücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesini amaçlayan projelere destek verildi.

DETAILS
Renewable Energy and Environmental Technologies

Renewable Energy and Environmental Technologies

Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin desteklendiği program kapsamında toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması sağlandı.

DETAILS
Reducing Development Differences Between Districts

Reducing Development Differences Between Districts

Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde sosyo-ekonomik gelişmeyi destekleyerek, İzmir’de yerel kalkınmanın hızlandırılmasını sağlayacak başarılı projelere mali destek sağladık.

DETAILS
Developing Small Scale Industrial Zones

Developing Small Scale Industrial Zones

İzmir’de yer alan küçük ölçekli sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanmasını amaçlayan projelere destek verildi.

DETAILS
Sustainable Development of the Peninsula

Sustainable Development of the Peninsula

Mali Destek Programı, yarımada bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması amacıyla 2015 yılında yürütüldü.

DETAILS

2014

2014 Transformation to Information Society and Information and Communication Technologies

2014 Transformation to Information Society and Information and Communication Technologies

İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması için 34 projeye toplam 14.913.647 TL kaynak sağladık

DETAILS
Developing Industrial Zones - Small Scale Infrastructure

Developing Industrial Zones - Small Scale Infrastructure

Program kapsamında toplam 12.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan sanayi bölgesi yönetimleri kullandırılması planlandı.

DETAILS

2013

Preschool and Vocational Education

Preschool and Vocational Education

Okul öncesi ve mesleki eğitimde kaliteli ve yenilikçi yöntemler geliştirmesine yönelik başarılı projelere destek sağlandı.

DETAILS

2012

Renewable Energy and the Environment

Renewable Energy and the Environment

İzmir Bölgesinde yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın arttırılması amaçlanmıştır.

DETAILS

2011

Technological Production and Innovation in 2011

Technological Production and Innovation in 2011

Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla belirlenen anahtar sektörlerdeki projelere destek sağladık.

DETAILS

2010

Economic Diversity in Rural Areas

Economic Diversity in Rural Areas

Kırsalda sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandıracak tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik başarılı projelere mali destek sağladık.

DETAILS
Competitiveness and Innovation in Tourism

Competitiveness and Innovation in Tourism

İzmir’de sağlık, kent, kültür, alternatif deniz turizmi ve eko-turizmde yenilikçiliğin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik başarılı projelere mali destek sağladık.

DETAILS

2009

Agriculture and the Rural Development

Agriculture and the Rural Development

İzmir’de tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına, bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amaçlandı.

DETAILS
Tourism and the Environment

Tourism and the Environment

İzmir (TR31) bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliğinin artırılmasına ve çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile başarılı projelere mali destek sağladık.

DETAILS

2008

Social Development Financial Support Program

Social Development Financial Support Program

Program sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yürütüldü.

DETAILS
Financial Support for the SME’s

Financial Support for the SME’s

İşletmelerin rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamanın yanı sıra, temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etmek amacıyla uygun projelere mali destek sağladık.

DETAILS